SFS 1999:1375 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1999:1375 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)
991375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (1994:1550);

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om tullagen (1994:1550)

dels

att ordet ⬝dröjsmålsavgift⬝ i 33, 39 och 106 §§ skall bytas ut mot

⬝dröjsmålsränta⬝,

dels

att 30 § skall ha följande lydelse.

30 §

Bestämmelserna om dröjsmålsränta och befrielse från dröjsmåls-

ränta i artikel 232 i förordningen (EEG) nr 2913/92 tillämpas även på annan
skatt än tull och avgift som skall tas ut för varor vid import.

Dröjsmålsräntan skall beräknas på det sätt som anges i 19 kap. 8 § skatte-

betalningslagen (1997:483).

Dröjsmålsräntan är minst 100 kronor. Om det ursprungligen obetalda be-

loppet är mindre än 100 kronor, får dröjsmålsränta dock endast tas ut med
motsvarande belopp.

Vad som föreskrivs i tullagstiftningen om tull tillämpas även beträffande

dröjsmålsränta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. �ldre bestämmelser skall

dock gälla beträffande dröjsmålsavgift som beslutats av Tullverket före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8 och 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/20000:110.

SFS 1999:1375

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.