SFS 2000:1428 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2000:1428 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
001428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 18 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 11 § samt 9 kap. 3 och 6 §§

tullagen (2000:1281) skall ha följande lydelse.

5 kap.

11 §

Bestämmelser om skyldighet att med anledning av import eller inför-

sel som avses i 3 kap. 3 § betala annan skatt än tull finns i lagen (1972:266)
om skatt på annonser och reklam, mervärdesskattelagen (1994:200), lagen
(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen
(1994:1776) om skatt på energi.

Skatt som avses i första stycket skall fastställas och betalas enligt det för-

farande som gäller för tull, om inte annat föreskrivits.

9 kap.

3 §

Om ett överklagande enligt 2 § gäller beslut vid tulltaxering i en fråga

som kan ha betydelse för fastställelse av tull eller beslut om fastställelse av
annan skatt än tull enligt 5 kap. 11 § andra stycket, skall överklagandet ha
kommit in till Tullverket inom tre år från den dag då tullskulden uppkom el-
ler skattskyldigheten inträdde. Om beslutet har meddelats senare än två och
ett halvt år efter den dag då tullskulden uppkom eller skattskyldigheten in-
trädde, får överklagandet dock, om tiden för överklagande därigenom blir
längre, komma in inom två månader från den dag då gäldenären eller den
skattskyldige fick del av beslutet.

Om beslut som avses i första stycket har omprövats, får även ompröv-

ningsbeslutet överklagas inom där angiven treårsfrist. Om omprövningsbe-
slutet meddelats senare än två och ett halvt år efter den dag då tullskulden
uppkom eller skattskyldigheten inträdde, får överklagandet dock, om tiden
för överklagande därigenom blir längre, komma in inom två månader från
den dag då gäldenären eller den skattskyldige fick del av omprövningsbeslu-
tet.

Gäldenären eller den skattskyldige får överklaga ett beslut som avses i

första och andra styckena även om det inte gått honom emot.

1

Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11 och 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129.

SFS 2000:1428

Utkom från trycket
den 28 december 2000

background image

2

SFS 2000:1428

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

6 §

Bestämmelserna i 3�5 §§ gäller också överklagande av beslut om

ränta, tulltillägg och förseningsavgift.

En gäldenärs eller skattskyldigs yrkande i fråga om tulltillägg skall, oav-

sett tidsfristerna i 3 §, prövas om beslutet om den tull som tulltillägget avser
inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller om Tullverket eller det allmänna
ombudet framställt ett sådant yrkande till förmån för gäldenären eller den
skattskyldige. Om yrkandet framställs först i domstol, kan domstolen besluta
att det skall tas upp till prövning av Tullverket.

Vad som sägs i andra stycket gäller även en deklarants yrkande i fråga om

förseningsavgift.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.