SFS 2009:820 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2009:820 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
090820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet;

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 14, 15, 17�19 och 28�30 §§ lagen

(1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

2 ordet

⬝länsrätt⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot ⬝förvaltningsrätt⬝ i mot-
svarande form.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av
15 § 1997:503
28 § 2003:660
29 § 2003:660
30 § 2004:130.

SFS 2009:820

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.