SFS 2009:1092 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2009:1092 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
091092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 4 § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får över-

lämna åt annan att förmedla uppgifter i elektroniska dokument som avses i
2 § till och från tulldatasystemet.

Den som tar del av uppgifter i förmedlingsverksamhet som avses i första

stycket får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i verksamhe-
ten har fått veta om någon enskilds ekonomiska eller personliga förhållan-
den. I det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 27 december 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1092

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.