SFS 2010:13 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2010:13 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
100013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 14 januari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels att i 20 kap. 1 § ordet ⬝länsrätt⬝ ska bytas ut mot ⬝förvaltningsrätt⬝,
dels att i 20 kap. 1 § orden ⬝Länsrätten i Dalarnas län⬝ ska bytas ut mot

⬝Förvaltningsrätten i Falun⬝.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:154.

2 Lagen omtryckt 2000:500.
Senaste lydelse av 20 kap. 1 § 2009:1333.

SFS 2010:13

Utkom från trycket
den 2 februari 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.