SFS 2010:772 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2010:772 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
100772.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

11 kap.

6 §

2

Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgif-

ter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor:
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Fiskeriverket, Statens jord-
bruksverk, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konsumentverket,
Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och tele-
styrelsen, Myndigheten för radio och tv, Sveriges riksbank, Skatteverket,
Statistiska centralbyrån, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och
Transportstyrelsen. Tullverket ska vidare på begäran tillhandahålla Säker-
hetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av
varor.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Senaste lydelse 2008:1375.

SFS 2010:772

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.