SFS 2011:1258 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2011:1258 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
111258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281)

dels att 8 kap. 14 § ska upphöra att gälla,
dels att 5 kap. 13, 16, 20, 21 och 24 §§, 6 kap. 30 §, 8 kap. 2, 6 och 10 §§

samt 9 kap. 2, 14, 15 och 23 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 8 § samt 9 kap. 24

och 25 §§, av följande lydelse.

1 kap.

8 §

I ärenden och mål om tull, skatt som ska betalas till Tullverket, ränta,

tulltillägg och avgift enligt denna lag gäller bestämmelserna i skatteförfaran-
delagen (2011:1244) om

1. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,

68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §, samt

2. bevissäkring och betalningssäkring i 3 kap. 8 §, 45 kap. 2�16 §§,

46 kap., 68 kap. 1 och 3 §§ samt 69 och 71 kap.

Vid tillämpningen av första stycket ska det som sägs i skatteförfarandela-

gen om Skatteverket i stället gälla Tullverket. Vidare ska det som sägs om
Kronofogdemyndigheten i 69 kap. 3 och 11 §§ i stället gälla Tullverket.

5 kap.

13 §

Bestämmelser om återbetalning och eftergift av tull finns i artiklarna

235�242 i förordningen (EEG) nr 2913/92 och i artiklarna 877�912 i förord-
ningen (EEG) nr 2454/93.

Om annan skatt än tull, tulltillägg eller förseningsavgift har betalats med

högre belopp än som rätteligen ska betalas, återbetalas överskjutande be-
lopp. Motsvarande gäller när annan skatt än tull, tulltillägg eller försenings-
avgift rätteligen inte skulle ha betalats. Belopp som får dras av vid redovis-
ning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller som medför rätt
till återbetalning enligt 10 kap. 9�13 §§ samma lag återbetalas dock inte.

Vid återbetalning får avdrag göras för sådan beslutad tull och annan skatt

som ska betalas till Tullverket. I lagen (1985:146) om avräkning vid återbe-
talning av skatter och avgifter finns också föreskrifter som begränsar rätten
till återbetalning.

1 Prop. 2010/11:165, bet 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

SFS 2011:1258

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1258

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller den myndighet som re-

geringen bestämmer medge nedsättning av eller befrielse från annan skatt än
tull.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar de

närmare föreskrifter som behövs i övrigt till komplettering av bestämmelser-
na om återbetalning och eftergift av tull i förordningarna (EEG) nr 2913/92
och 2454/93.

16 §

Bestämmelserna om dröjsmålsränta och befrielse från dröjsmålsränta

i artikel 232 i förordningen (EEG) nr 2913/92 tillämpas även på annan skatt
än tull som ska tas ut för varor vid import.

Dröjsmålsräntan ska beräknas på det sätt som anges i 65 kap. 13 § första

stycket och andra stycket första meningen skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Dröjsmålsräntan är minst 100 kronor. Om det ursprungligen obetalda be-

loppet är mindre än 100 kronor, får dröjsmålsränta dock endast tas ut med
motsvarande belopp.

20 §

2

Ränta som avses i 15 § första stycket 1 eller 2 ska beräknas från ut-

gången av den första månaden efter den då varan deklarerades för övergång
till fri omsättning till och med den månad då beloppet ska betalas. Ränta på
skatt, som motsvarar tidigare återbetalt belopp, beräknas dock från utgången
av den månad då beloppet återbetalades.

Ränta enligt 15 § första stycket 3 ska beräknas från utgången av den må-

nad då varan infördes eller det olovliga förfarandet ägde rum till och med
den månad då beloppet ska betalas.

Ränta enligt 15 § andra stycket tas ut för den tid fördröjningen omfattar.
Räntesatsen för ränta enligt 15 § första stycket 2 ska vara den som anges i

65 kap. 4 § första stycket eller, om det är fråga om skönsbeskattning, den
som anges i 65 kap. 11 § första stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

Räntesatsen för ränta enligt 15 § första stycket 1 och 3 och andra stycket

ska vara den som anges i 65 kap. 11 § första stycket skatteförfarandelagen.

21 §

På belopp som återbetalas i fall som anges i 13 § tillgodoförs ränta.

Ränta tillgodoförs även på ränta enligt 14�16 §§ som återbetalas. Räntan till-
godoförs från utgången av den månad under vilken beloppet betalats till och
med den månad då beloppet återbetalas.

Räntesatsen ska vara den som anges i 65 kap. 4 § tredje stycket skatteför-

farandelagen (2011:1244).

24 §

3

I fråga om betalningsskyldighet för företrädare för en gäldenär som

är juridisk person och som inte har betalat in tull i rätt tid och på rätt sätt gäl-
ler 59 kap. 13, 15�21, 26 och 27 §§, 67 kap. 4 och 28 §§, 68 kap. 1 § samt
70 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Tullverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap.

20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende tull en-
ligt denna lag.

2 Senaste lydelse 2007:1276.

3 Senaste lydelse 2003:749.

background image

3

SFS 2011:1258

Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indrivning ske en-

ligt 23 §.

6 kap.

30 §

En revision ska bedrivas i samverkan med den reviderade och på ett

sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten.

Revisionen får verkställas hos den reviderade, om den reviderade medger

det. Revisionen ska ske hos den reviderade, om den reviderade begär det och
revisionen kan göras där utan betydande svårighet. Om revisionen inte verk-
ställs hos den reviderade, ska handlingarna på begäran överlämnas till revi-
sorn mot kvitto.

För det fall den reviderade inte samverkar finns bestämmelser om vite i

10 kap. 4 § och om bevissäkring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

8 kap.

2 §

4

Om den som är gäldenär och skyldig att lämna skriftlig eller med data-

behandlingsteknik upprättad tulldeklaration på något annat sätt än muntligen
under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för tulltaxeringen,
ska en särskild avgift (tulltillägg) tas ut. Detsamma gäller, om gäldenären
har lämnat en sådan uppgift i ett ärende som avser omprövning av tulltaxe-
ringsbeslut eller i ett överklagat ärende som avser fastställande av tull och
uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak.

En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att
1. en lämnad uppgift är felaktig, eller
2. en uppgift som ska lämnas till ledning för tulltaxeringen har uteläm-

nats.

En uppgift ska dock inte anses vara oriktig om
1. uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt

underlag för ett riktigt beslut, eller

2. den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.
Tulltillägget är tjugo procent av den tull som inte skulle ha påförts, om

den oriktiga uppgiften godtagits.

Avgiftsberäkning enligt tredje stycket sker efter tio procent när det gäller

mervärdesskatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdes-
skattelagen (1994:200).

6 §

5

Tulltillägg ska inte tas ut

1. om gäldenären frivilligt har rättat den oriktiga uppgiften eller anmält

förhållande som avses i 3 §, eller

2. om det tullbelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller

passiviteten är obetydligt.

4 Senaste lydelse 2003:214.

5 Senaste lydelse 2003:214.

background image

4

SFS 2011:1258

10 §

6

Gäldenären respektive deklaranten ska helt eller delvis befrias från

tulltillägg respektive förseningsavgift om det är oskäligt att ta ut avgiften
med fullt belopp.

Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om
1. den felaktighet eller passivitet som lett till avgiften kan antas ha
� stått i samband med gäldenärens respektive deklarantens ålder, hans el-

ler hans ombuds hälsa eller liknande förhållanden, eller

� berott på en felbedömning av reglerna eller betydelsen av de faktiska

förhållandena,

2. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten,
3. en oskäligt lång tid har gått efter det att Tullverket har funnit anledning

att anta att avgift ska tas ut utan att den som avgiften gäller kan lastas för
dröjsmålet, eller

4. felaktigheten eller passiviteten även har medfört att den som avgiften

gäller fällts till ansvar för brott enligt lagen (2000:1225) om straff för
smuggling eller 10 kap. denna lag eller blivit föremål för förverkande av ut-
byte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Deklaranten får helt eller delvis befrias från förseningsavgift även när pas-

siviteten är obetydlig.

9 kap.

2 §

7

Ett beslut av Tullverket enligt tullagstiftningen eller artikel 5 i förord-

ningen (EG) nr 1383/2003 eller beslut om förlängning enligt artikel 8 i
nämnda förordning eller artikel 4.2 i förordningen (EG) nr 1889/2005 får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Tullverkets eller annan förvalt-
ningsmyndighets beslut om nedsättning eller befrielse enligt 5 kap. 13 § fjär-
de stycket eller 19 § överklagas hos regeringen.

Tullverkets beslut om revision enligt 6 kap. 28 § får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Detsamma

gäller vid överklagande i mål som avses i 8 kap. 13 §.

Föreskrifter om överklagande av Tullverkets beslut om föreskrifter med

stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av regeringen.

14 §

Det allmänna ombudet får ta över uppgiften att i allmän förvaltnings-

domstol föra det allmännas talan i ett visst ärende eller en viss grupp av ären-
den som gäller frågor som avses i 3 och 6 §§.

Det allmänna ombudet får uppdra åt en tjänsteman vid Tullverket att före-

träda det allmänna i allmän förvaltningsdomstol.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också i mål om betal-

ningssäkring.

15 §

Det allmänna ombudet får inom den för ombudet gällande tiden för

överklagande föra talan i frågor som avses i 3 och 6 §§ till förmån för en en-
skild part. Ombudet har då samma behörighet som den enskilde.

Bestämmelserna i första stycket gäller också i mål om betalningssäkring.

6 Senaste lydelse 2008:373.

7 Senaste lydelse 2007:271.

background image

5

SFS 2011:1258

23 §

8

Om talan om betalningsskyldighet enligt 59 kap. 13 § skatteförfaran-

delagen (2011:1244) har väckts genom ansökan mot en företrädare för en ju-
ridisk person, ska vad som sägs i detta kapitel om skattskyldig, klagande, en-
skild, part eller motpart även gälla företrädaren.

24 §

Frågor om bevissäkring prövas av den förvaltningsrätt inom vars

domkrets beslut om bevissäkring ska verkställas eller har verkställts.

25 §

Frågor om betalningssäkring prövas av den förvaltningsrätt som är

behörig enligt 46 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller den för-
valtningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut om den tull,
skatt, ränta eller avgift som betalningssäkringen gäller.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas på förhållanden som hänför sig till tid efter utgången

av 2011.

3. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde

eller utredning i 1 kap. 8 § tillämpas på kostnader i ärenden och mål som in-
leds efter utgången av 2011.

4. Bestämmelserna om ränta i 5 kap. 16 § andra stycket, 20 § tredje och

fjärde styckena samt 21 andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till
tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessför-
innan gäller bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen
(1997:483).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2003:749.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.