SFS 1971:27

710027.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:27

Kimgl. Maj:ts kungörelse

om beslutad ändring i try ckfrihetsförordningen;
given Stockholms slott den 12 februari 1971k

Utkom från trycket

den 2 ma rs 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

ochVendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, i grundlagsenlig ordning beslutat, att 12 kap. 1, 3�8 och 15 §§
tryckfrihetsförordningen^ skall ha nedan angivna lydelse.

Tryckfrihetsförordningen

12 KAP.

1

Tryckfrihetsmål upptagas av tingsrätt inom vars domkrets läns­

styrelse har sitt säte. Förekommer anledning att även annan tingsrätt

inom länet skall äga upptaga tryckfrihetsmål, äger Konungen förordna
därom.

Till tryckfrihetsmål hänföras mål angående ansvar eller enskilt an­

språk på grund av tryckfrihetsbrott så ock ansökningsmål, som avses i

9 kap.5 §.

3 § För varje län skola utses jurymän, fördelade i två grupper med

sexton jurymän i första gruppen och åtta jurymän i andra gruppen.

Jurymännen i andra gruppen skola vara eller hava varit nämndemän

vid allmän u nderrätt.

4 §5 Jurymännen utses genom val för en tid av fyra kalenderår.

Valet skall förrättas av landstinget i länet eller, då inom länet finnes

kommun som ej tillhör landstingskommun, av landstinget och kommun­

fullmäktige i förstnämnda kommun. I Gotlands län förrättas valet av

kommunfullmäktige i Gotlands kommun. Skola enligt vad nu sagts jury­

männen väljas av mer än en valmyndighet, fördelar länsstyrelsen anta­

let jurymän inom vardera gruppen mellan valmyndigheterna med ledning

av folkmängden.

Då juryman skall väljas, ankomme på tingsrätten att göra anmälan

därom till den som ha r att föranstalta om valet.

5 §c Till jurymän skola utses myndiga svenska medborgare, som äro

bosatta inom länet. De böra vara kända för omdömesgillhet, självstän­

dighet och rättrådighet. Bland jurymännen böra skilda samhällsgrupper
och meningsriktningar samt olika delar av länet vara företrädda.

40

' öppet brev om utfärdandet av denna kun görelse uppläst i riksdagen den 17

februari 1971.

^ Prop. 1970; 15, KU 6, prot. I: 7 och II: 7, KU 19 71; 5, rskr 1 0.

' Omtryckt 196 5: 818.

' �ndringen inne bär bi. a. att andra s tycket upp hävs.

' �ndringen inne bär bl. a, att tredje stycket upp hävs.

' �ndringen innebär bl. a, att andr a stycket upphävs.

¬

background image

6 § Juryman, som fyllt sextio år, äge avsäga sig uppdraget. Vill jury­
man eljest avgå, prove tingsrätten, om giltigt hinder föreligger för ho­

nom att utöva uppdraget. Upphör juryman att vara valbar, vare upp­

draget förfallet.

7 § Avgår juryman eller upphör han att vara valbar, skall inom den

grupp av jurymän, som den avgångne tillhörde, valmyndigheten utse

annan i hans ställe för återstoden av valperioden. Valet må i lands­
tingets ställe företagas av dess förvaltningsutskott; dock gälle sådant

val allenast för tiden intill landstingets nästkommande möte.

8 § Klagan över val av juryman skall föras hos tingsrätten. Ehuru kla­

gan ej föres, pröve rätten den valdes behörighet.

Beträffande fullföljd av talan mot tingsrätts beslut i fråga, som avses

i första stycket, gälle vad i lag är stadgat om fullföljd av talan mot

underrätts beslut i rättegång. Mot hovrätts beslut må talan ej föras.

Föres klagan, lände valet dock till efterrättelse, om ej rätten förordnar

annat.

SFS 1971: 27

15 § Närmare bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål medde­

las i särskild lag, stiftad i den ordning 87 § regeringsformen föreskriver.

�ro inom samma län flera tingsrätter, vilka äga upptaga tryckfrihets­

mål, skola de uppgifter, som avses i 4, 6, 8 och 9 §§, fullgöras av den

tingsrätt Konungen bestämmer.

�vergångsbestämmelse

Mål, som vid tiden för ikraftträdandet av tryckfrihetsförordningen i

dess nya lydelse är anhängigt vid underrätt som är behörig enligt de äldre
bestämmelserna men ej enligt de nya bestämmelserna, skall dock slut­
behandlas där.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 12 februari 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.