SFS 2010:1410 Lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) / SFS 2010:1410 Lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
101410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3 §, 5 kap. 3 § och 7 kap.

6 § yttrandefrihetsgrundlagen

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

I fråga om sådana begränsningar i sändningsrätten som avses i 1 och

2 §§ gäller vad som föreskrivs om begränsningar av grundläggande fri- och
rättigheter i 2 kap. 21�23 §§ regeringsformen.

5 kap.

3 § Om någon lämnar ett meddelande, som avses i 1 kap. 2 §, eller, utan att
svara enligt 6 kap., medverkar till en framställning som är avsedd att offent-
liggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, som författare eller
annan upphovsman eller genom att framträda i radioprogrammet och därige-
nom gör sig skyldig till

1. högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med

hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse
eller stämpling till sådant brott;

2. oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar

eller tillhandahållande av sådan handling i strid med myndighets förbehåll
vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig; eller

3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i särskild

lag,

gäller vad som föreskrivs i lag om ansvar för sådant brott.
Om någon anskaffar en uppgift eller underrättelse i sådant syfte som avses

i 1 kap. 2 § och därigenom gör sig skyldig till brott som anges i första
stycket 1, gäller vad som föreskrivs i lag om ansvar för brottet.

Det som föreskrivs i 2 kap. 22 § första stycket regeringsformen om sär-

skilt lagstiftningsförfarande ska gälla också i fråga om förslag till före-
skrifter som avses i första stycket 3.

1 Prop. 2009/10:80, bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304, bet. 2010/11:KU4, rskr.
2010/09:21.

2 Yttrandefrihetsgrundlagen omtryckt 2002:909.

SFS 2010:1410

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1410

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

7 kap.

6 §

I fråga om sådana föreskrifter som avses i 4 och 5 §§ gäller vad som

föreskrivs om begränsningar av grundläggande fri- och rättigheter i 2 kap.
21�23 §§ regeringsformen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.