SFS 2012:936 Lag om ändring i abortlagen (1974:595)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Abortlag (1974:595) / SFS 2012:936 Lag om ändring i abortlagen (1974:595)
120936.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i abortlagen (1974:595);

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § abortlagen (1974:595) ska ha

följande lydelse.

5 §

2

Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra abort eller

avbryta havandeskap enligt 6 §.

Abort eller avbrytande av havandeskap enligt 6 § ska ske på allmänt sjuk-

hus eller på annan sjukvårdsinrättning som Inspektionen för vård och om-
sorg har godkänt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska

Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om inspektio-
nen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är
föremål för prövning.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

2 Senaste lydelse 2007:998.

SFS 2012:936

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.