SFS 1995:660 Lag om ändring i abortlagen (1974:595)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Abortlag (1974:595) / SFS 1995:660 Lag om ändring i abortlagen (1974:595)
SFS 1995_660 Lag om ändring i abortlagen (1974_595)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1143

SFS 1995:660
Utkom från trycket
den 13 juni 1995

Lag
om ändring i abortlagen (1974:595);

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om abortlagen (1974: 595)
dels att 1, 2, 4, 5, 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.

1 § Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort

utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan
och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig
fara för hennes liv eller hälsa.

2 § Om en kvinna begärt abort eller om fråga uppkommit om avbrytan-
de av havandeskapet enligt 6 § skall hon erbjudas stödsamtal innan åtgär-
den utförs.

4 § Vägras abort i fall som avses i 1 §, skall frågan omedelbart understäl-
las Socialstyrelsens prövning.

5 § Abort eller avbrytande av havandeskap enligt 6 § får utföras endast
om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt här i riket eller om Social-
styrelsen i annat fall av särskilda skäl lämnar kvinnan tillstånd till åtgär-
den.

Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra abort eller

avbryta havandeskap enligt 6 §. �&tgärden skall ske på allmänt sjukhus eller
på annan sjukvårdsinrättning som Socialstyrelsen godkänner.

6 § Kan det antas att havandeskapet på grund av sjukdom eller kropps-
fel hos kvinnan medför allvarlig fara för hennes liv eller hälsa, får Social-
styrelsen lämna tillstånd till avbrytande av havandeskap efter utgången av
artonde havandeskapsveckan och oavsett hur långt havandeskapet fram-

skridit.

Utan Socialstyrelsens tillstånd och utan hinder av bestämmelserna i 5 §

får avbrytande av havandeskap på grund av sjukdom eller kroppsfel som
avses i första stycket utföras av den som är behörig att utöva läkaryrket,
om inte åtgärden kan anstå utan fara för kvinnan.

7 § Socialstyrelsens beslut i ärende om tillstånd till abort eller avbrytan-
de av havandeskap enligt 6 § får inte överklagas.

8 § Efter en abort eller ett avbrytande av havandeskap enligt 6 § skall
kvinnan erbjudas stödsamtal. Den som ansvarar för verksamheten på det

sjukhus eller den inrättning där åtgärden utförts skall tillse att ett sådant
erbjudande lämnas.

1

Prop. 1994/95:142, bet. 1994/95:SoU18, rskr. 1994/95:334.

background image

1144

SFS 1995:660

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.