SFS 2012:205 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2012:205 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)
120205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (2010:1622);

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om alkohollagen (2010:1622)

dels att 3 kap. 11, 4 kap. 2 §, 8 kap. 1, 6, 8 och 15 §§, 11 kap. 9 § samt

12 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 8 kap. 1 a och 1 b §§

samt 9 kap. 20 §, av följande lydelse.

3 kap.

11 §

�verlåts rörelse där det ingår verksamhet som kräver godkännande

som anges i 2 kap. 1 § första stycket eller 3 § första stycket (tillverkning),
4 kap. 1 § första stycket (partihandel), 6 kap. 2 § (handel med teknisk sprit),
eller tillstånd enligt 8 kap. 1 § (serveringstillstånd) får överlåtaren sälja sitt
lager av alkoholdrycker till efterträdaren, om denne är berättigad att bedriva
sådan verksamhet.

Konkurs- eller dödsbo eller, i fråga om utmätt egendom, Kronofogdemyn-

digheten får trots bestämmelserna i denna lag sälja sprit eller alkoholdrycker
till den som har rätt att tillverka eller bedriva partihandel med sådana varor.
Alkoholdrycker får även säljas till detaljhandelsbolaget. Motsvarande gäller
då en verksamhet måste avvecklas till följd av att tillstånd eller godkännande
som avses i första stycket har återkallats eller då det finns andra tvingande
skäl.

4 kap.

2 §

En partihandlare får sälja varorna till

1. det i 5 kap. 1 § angivna detaljhandelsbolaget,
2. annan partihandlare som har rätt att handla med motsvarande varor,
3. den som har meddelats tillstånd för servering till allmänheten eller sta-

digvarande tillstånd för servering i slutet sällskap i enlighet med reglerna i
8 kap., samt

4. den som har godkänts som skattebefriad förbrukare enligt 31 e § lagen

(1994:1564) om alkoholskatt för användning i teknisk, industriell, medi-
cinsk, vetenskaplig eller liknande verksamhet.

1 Prop. 2011/12:61, bet. 2011/12:SoU15, rskr. 2011/12:190.

SFS 2012:205

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

2

SFS 2012:205

En partihandlare får också föra ut eller exportera varorna. Försäljning får

också ske till den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering
av fartyg och luftfartyg.

Endast partihandlare får förpacka om eller buteljera alkoholdrycker.

8 kap.

1 §

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkohol-

drycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget (ser-
veringstillstånd).

Serveringstillstånd som avser servering i inrikes trafik på fartyg, luftfartyg

eller järnvägståg (trafikservering), meddelas dock av den kommun där det
företag som vill bedriva serveringen har sitt säte, eller där den person som
vill bedriva serveringen har sitt hemvist. Har företaget inte säte inom landet
eller personen inte hemvist inom landet, meddelas tillstånd av Stockholms
kommun.

Detaljhandelsbolaget får trots bestämmelserna i första stycket anordna

provning av alkoholdrycker för allmänheten enligt riktlinjer i avtalet mellan
staten och bolaget.

1 a §

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostna-

den för inköp av dryckerna, och

3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alko-

hol- eller lättdrycker.

1 b §

Serveringstillstånd krävs inte för servering till en boende och besö-

kare till denne på sådana särskilda boenden

1. som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket socialtjänst-

lagen (2001:453) och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, och

2. vid vilka måltidsservice tillhandahålls.
Den som bedriver alkoholservering enligt första stycket ska utöva särskild

kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas
ett för verksamheten lämpligt program.

6 §

Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra

jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåtet un-
der förutsättning att

1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de

drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska
äga rum, eller

2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och er-

håller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbju-
das.

Tillståndshavare som avses i första stycket 1 ska innan arrangemanget

äger rum göra en anmälan till kommunen.

background image

3

SFS 2012:205

8 §

Servering av folköl får, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

lag, ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i
byggnader eller transportmedel som

1. ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade

med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004
om livsmedelshygien

2, och

2. är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat

serveras samtidigt.

Trots första stycket får folköl serveras i sådana fall som anges i 1 a §,

1 b § eller av den som innehar serveringstillstånd.

Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten

hos den kommun där serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan
anmälan har gjorts. Vad nu sagts gäller inte i fall som avses i 1 a §, 1 b § eller
den som har serveringstillstånd.

Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild

kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas
ett för verksamheten lämpligt program.

15 §

Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får medges en-

dast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen
samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna
erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet
begränsas till ett fåtal enklare rätter.

Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens stor-

lek lämpligt antal sittplatser för matservering. Om det finns en drinkbar får
den ta i anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara
belägen i nära anslutning till matsalen.

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serve-

ringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för serve-
ring i slutet sällskap.

Tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst alkoholdryck i foa-

jéer till teater eller konsertlokal under paus i föreställning eller konsert får
meddelas utan krav på matservering. Det ställs inte heller krav på matserve-
ring vid provsmakning enligt 6 eller 7 §.

9 kap.

20 §

Kommunen får förbjuda den som bedriver servering av alkohol-

drycker på särskilda boenden enligt 8 kap. 1 b § att fortsätta med serveringen
eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddela en varning, om den
som bedriver serveringen inte följer bestämmelserna om ordning och nykter-
het i 3 kap. 5 § andra stycket, åldersgränser i 7 § eller utlämnande av alko-
holdrycker i 8 §. Förbud meddelas för en tid av sex månader räknat från det
att den som bedriver serveringen har fått del av beslutet.

Den kommun där serveringsstället är beläget beslutar om ingripande en-

ligt första stycket.

2 EUT L 139, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0852).

background image

4

SFS 2012:205

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

11 kap.

9 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller lämnar ut alkohol-

drycker i strid med 3 kap. 7 eller 8 § till någon som inte har uppnått föreskri-
ven ålder eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusnings-
medel, eller vid partihandel underlåter att på sätt som föreskrivs i 4 kap. 3 §
förvissa sig om att köparen har rätt att återförsälja eller köpa in varan döms
för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex månader.

För olovlig dryckeshantering döms också den som

1. förvarar alkoholdryck i strid med 3 kap. 2 § första stycket eller 8 kap.

24 § tredje stycket,

2. tillåter alkoholförtäring i strid med 8 kap. 24 § första eller andra

stycket,

3. säljer folköl i strid med förbud som meddelats enligt 9 kap. 19 §, eller
4. serverar alkoholdrycker i strid med förbud som meddelats enligt 9 kap.

20 §.

Till ansvar ska inte dömas den som i strid med 3 kap. 2 § första stycket el-

ler 8 kap. 24 § tredje stycket förvarar alkoholdryck, om det av omständighe-
terna framgår att drycken var avsedd för annat än försäljning eller förtäring
på platsen.

12 kap.

1 §

Sprit, alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat som har varit före-

mål för brott enligt denna lag eller deras värde samt utbyte av sådant brott
ska förklaras förverkade. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som er-
sättning för kostnader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det
mottagna, om mottagande utgör brott enligt denna lag. Förverkande av alko-
holdrycker kan ske även hos den som är fri från ansvar för brottet enligt
11 kap. 11 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.