SFS 2008:496 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2008:496 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)
080496.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 12 och 13 §§ samt 8 kap.

1 a § alkohollagen (1994:1738) ska ha följande lydelse.

4 kap.

12 §

2

En handling som strider mot 8�11 b §§ eller 11 c § första stycket ska

vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) an-
ses vara otillbörlig mot konsumenter och, i fall som avses i 9 §, även mot nä-
ringsidkare. En handling som strider mot 10 § kan medföra marknads-
störningsavgift enligt bestämmelserna i 29�36 §§ marknadsföringslagen.

13 §

3

Regeringen får med avseende på främmande stat bestämma att föl-

jande ska gälla.

Vid marknadsföring av alkoholdrycker är det förbjudet att använda orik-

tiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar, genom vilka dryckerna direkt
eller indirekt anges vara frambragta eller tillverkade i den främmande staten
eller i en region eller ort i den främmande staten. Detta gäller även om det
äkta ursprunget anges eller om beteckningen används bara i översättning
eller åtföljs av uttryck som �Sart⬝, �Ssort⬝, �Styp⬝, �Skopia⬝ eller liknande ut-
tryck.

En handling som strider mot andra stycket ska vid tillämpning av mark-

nadsföringslagen (2008:486) anses vara otillbörlig mot konsumenter och nä-
ringsidkare.

8 kap.

1 a §

4

För tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna för marknads-

föring i 4 kap. 8�11 och 13 §§ finns särskilda regler i marknadsföringslagen
(2008:486). Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap. 8�
11 §§ gentemot den som har serveringstillstånd får, i fråga om marknads-
föring på serveringsställen, utövas också av kommunen. För kommunens
tillsyn gäller inte 4 kap. 12 §.

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2

Senaste lydelse 2004:1045.

3

Senaste lydelse 1999:1001.

4

Senaste lydelse 2003:711.

SFS 2008:496

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:496

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Skatteverket utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap.

5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.