710406.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i förordningen (1960:253) om tillverkning

och beskattning av malt- och läskedrycke r;

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott förordna, att 4 § 1 mom. förordningen (1960: 253)

om tillverkning och beskattning av malt- och läskedrycker skall ha ne­
dan angivna lydelse.

4 § 7 mom? För rätt att tillverka öl eller starköl erfordras tillstånd av

riksskatteverket. Tillstånd skall gälla tills vidare. Rätt att tillverka öl

och starköl må av riksskatteverket indragas, om den icke längre utövas
eller om så finnes påkallat med hänsyn till kontrollen över tillverkning­
en och över utgörandet av skatt för öl och starköl.

Den som erhållit tillstånd som i första stycket sägs eller övertager

rörelse som där avses skall hos riksskatteverket göra förhandsanmälan
om dagen för upptagandet av tillverkningen eller för övertagandet. Så­
dan anmälan skall även göras om avbrott i och nedläggande av till­
verkning och försäljning av öl och starköl.

SFS 1971:406

Utkom från trycket

den 24 juni 1971

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

BERTIL L�FBERG

(Finansdepartementet)

^ Prop. 1971: 60, SkU 35, rskr 22 3.

2 Senaste lydelse 1971: 249,

965

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.