720269.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972: 269 Lag

Utkom från trycket

den 13 ju ni 1972

om ändring i ölfö rsäljningsförordningen (1961:159);

given Stockholms slott den 2 juni 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott att i fråga om ölförsäljningsförordningen (1961;
159)2 förordna,

dels att i 4, 5, 26 och 27 §§ ordet "kontrollstyrelsen" skall bytas ut

mot "riksskatteverket",

dels att 22 och 34 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i förordningen skall införas en ny paragraf, 33 §, av nedan

angivna lydelse.

22 § öl må icke utskänkas eller utminuteras till den som kan antagas
ej hava fyllt 18 år.

�l må icke utlämnas till den som är synbarligen berörd av alkohol-

haltiga drycker eller annat berusningsmedel. Sådan person må icke till­

låtas uppehålla sig på försäljningsställe.

Ej heller må öl utlämnas, då särskild anledning till misstanke före­

ligger att varan är avsedd att användas i berusningssyfte eller till olovlig
försäljning.

Ej må någon såsom ombud eller på därmed jämförligt sätt med an­

skaffande av öl tillhandagå den som kan antagas ej hava fyllt 18 år eller
missbruka alkoholhaltiga drycker eller vara berörd av sådana drycker

eller annat berusningsmedel.

33 §3 Den som tillhandagår någon med anskaffande av öl i strid med
föreskriften i 22 § fjärde stycket dömes såsom för olovlig försäljning

enligt vad i 32 § stadgas.

öl, med vilket förfarits på så sätt i första stycket sägs, skall, jämte

kärl och emballage, förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt.

34

Bryter någon i annat fall än i 32 eller 33 § sägs mot vad i den­

na förordning är stadgat eller mot föreskrift som meddelats med stöd av
förordningen, straffes med böter, högst trehundra kronor.

598

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972.

1 Prop. 1972: 61, SkU 3 0, rskr 214,

» S enaste lydelse av 4 § 1965: 287.

® Förutvarande 33 § upphävd genom 1963; 222.

< Senaste lydelse 1963; 222.

C

riv

¬

background image

Det alla som vederbör hava sig hörsamligeri att efterrätta. Till ytter-

SFS 1972: 269

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 2 juni 1972.

GUSTAF ADOLF

Q g STR�NG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.