740728.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändrmg i föroråmmgeE (1961:180) om

tiUverkmmg av sprit ocli viii;

utfärdad den 15 november 1974.

SFS 1974:728

Utkom från trycket

den 26 nov. 1974

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om förordningen

(1961: 180) om tillverkning av sprit och vin

dels att i 2, 4, 5 och 13 §§ samt i punkten 4 i övergångsbestämmel­

serna ordet "kontrollstyrelsen" i olika former skall bytas ut mot "riks-
skatteverket" i motsvarande form,

dels att 3, 9 och 10 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 9 a, 9 b och

9 c §§, av nedan angivna lydelse.

3 § Riksskatteverket utövar kontroll över tillverkning av sprit och vin

samt meddelar närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förord­

ning.

Det åligger tillverkare att på anfordran av riksskatteverket lämna

tillträde till de lokaler och förvaringsställen som användas i verksamhe­
ten, tillhandahålla handelsböcker och övriga handlingar hörande till
verksamheten samt utan ersättning biträda med behövlig handräckning
och lämna erforderliga varuprov. Kontrollen skall såvitt möjligt ske på

sådant sätt och på sådan tid att den icke förorsakar hinder i tillverkarens

verksamhet. Tillverkare åligger även att lämna riksskatteverket de upp­
gifter som erfordras för upprättande av statistik över sprit- och vintill­

verkningen.

Beslut, som riksskatteverket meddelat enligt denna förordning, länder

omedelbart till efterrättelse, där ej annorlunda särskilt förordnas.

9 § Apparat, som kan användas för tillverkning av sprit (destillations­

apparat) eller föremål som uppenbarligen är avsett att ingå i sådan
apparat (apparatdel), får ej tillverkas, överlåtas eller innehas inom riket

eller införas till riket utan tillstånd av riksskatteverket. Utan sådant till­
stånd får dock destillationsapparat eller apparatdel tillverkas, innehas

eller införas av

1. staten,

2. den som har tillstånd att tillverka sprit,
3. apotek, konununalt laboratorium eller läroanstalt som står under

statlig tillsyn,

4. sådant sjukhus som avses i 2 § sjukvårdslagen (1962: 242) eller

2 kap. 4 § fjärde stycket lagen (1962: 381) om allmän försäkring.

Den som utan att vara berättigad därtill tillverkar, överlåter eller in­

nehar destillationsapparat eller apparatdel dömes till böter eller fängel­

se i högst ett år. Om ansvar för olovlig införsel av destillationsapparat

eller apparatdel samt för försök till sådant brott finns bestämmelser i
lagen (1960: 418) om straff för varusmuggling.

Destillationsapparat eller apparatdel som tillverkats, överlåtits eller

innehafts utan tillstånd eller värdet av sådan apparat eller apparatdel

^ Prop. 1974: 139, SkU 52, rskr 30 5.

1565

¬

background image

SFS 1974:728

skall förklaras förverkad. Detsamma gäller även utbyte av brott som har
sagts nu.

9 a § Riksskatteverket återkallar tillstånd som avses i 9 § första styc­

ket, såvida det icke är uppenbart obilligt, om

1. destillationsapparat användes vid olovlig tillverkning eller rening

av sprit och tillståndshavaren icke kan göra sannolikt att det inträffade
skett utan hans vetskap och vilja,

2. tillståndshavaren överlåter destillationsapparat eller apparatdel til!

någon som icke är berättigad att inneha sådan utrustning,

3. ändring inträffat i förhållande, på vilket beslut om tillstånd grun­

dats.

9 b § Talan mot beslut av riksskatteverket enligt 9 eller 9 a § föres

hos Kungl. Maj:t genom besvär.

9 c § Den som överlåter aktiverat kol, hänförligt till tulltaxenr 38.03,

eller annat renings- eller filtreringsmedel trots att han insett eller bort

inse att varan skall komma att användas vid olovlig tillverkning av spri t
eller vid obehörigt borttagande eller försvagande av denatureringsmedel

i denaturerad sprit eller alkoholhaltigt preparat dömes till böter eller

fängelse i högst ett år.

Begår någon brott som avses i första stycket skall hos honom be­

fintliga förråd av aktiverat kol och annat renings- eller filtreringsmedel
förklaras förverkade.

10 § Tillverkar någon olovligen vin eller bryter någon eljest, i annat

fall än i 7�9 eller 9 c §§ sägs, mot vad i denna förordning är stadgat
eller mot föreskrift som meddelats med stöd av förordningen, dömes

till böter.

Brott som nu sagts må, där det ej innefattar olovlig tillverkning av

vin eller förfogande över tillverkat vin på otillåtet sätt, åtalas endast
efter anmälan av riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1974.

Den som vid lagens ikraftträdande innehar destillationsapparat, för

vilken tillstånd kräves enligt 9 § första stycket, skall, om han önskar så­

dant tillstånd, ansöka härom senast den 31 december 1974. Intill dess
meddelat beslut i ansökningsärendet vunnit laga kraft får destillations­
apparat användas i enlighet med äldre bestämmelser.

CARL GUSTAF

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

1566

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.