740729.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

om ämdrmg i förordlEkgeE (1961:181) om f�Fsäljmmg

av tekHisk sprit och

utfärdad den 15 november 1974.

SFS 1974:729

Utkom från trycket

den 26 no v. 1974

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om förordningen

(1961: 181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga prepa­

rat

dels att i 2, 3, 5, 6, 8, 16 och 17 §§ ordet "kontrollstyrelsen" i olika

böjningsformer skall bytas ut mot "riksskatteverket" i motsvarande

form,

dels att 13 § skall ha nedan angivna lydelse.

13 § Begår någon brott som avses i 9�11 §§ skola, om det ej är up­

penbart obilligt, hos honom befintliga förråd av teknisk sprit och alko­

holhaltiga preparat tillika med kärl och emballage samt renings- och

filtreringsmedel förklaras förverkade. Vad nu stadgats skall även gälla

redskap, som nyttjats i fall, varom i 10 § sägs.

Förverkad egendom tillfaller kronan.
Den som förövat gärning som avses i första stycket skall, om det

ej är uppenbart obilligt, dömas att för teknisk sprit eller alkoholhaltigt

preparat, varmed han förfarit obehörigen, gälda skatt med 50 kronor för

liter.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1974.

CARL GUSTAF

1 Prop. 1974: 139, SkU 52, rskr 30 5.

G. E. STR�NG

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.