750716.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:716

om ändring i förordningen (1961:181) om försäSjning av

utkom från trycket

teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat;

den 3 sept. 1975

utfärdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens bes lut'föreskrives i fråga om förordningen (1961: 181)

om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat'^

dels att i 5 § orden "Kungl. Maj:t" skall bytas ut mot "regeringen",
dels att i 1. 2, 5, 8, 9 och 12 §§ ordet "förordning" skall, om det avser

denna förordning, bytas ut mot "lag",

dels att rubriken till förordningen och 15 § skall ha nedan angivna ly­

delse.

I Lag om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

15 § Vad som inh ämtats vid tillsyn enligt denna lag må ej yppas i vidare

mån än som erfordras för vinnande av det med tillsynen avsedda ändamå­

let.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till förordningen om

försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat, skall hänvisningen

i stället avse lagen om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga prepa­

rat.

På regeringens vägnar

G. E. STR�NG

Kurt Malmgren

(Finansdepartementet)

' Prop. 1975:78, JuU 22, rskr 212.

^ Senaste lydelse av

2§ 1974:729

5 § 1963:225

8 §1974:729.

1429

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.