770294.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:294 Lag

Utkom från trycket

den 1 juni 1977

om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk

sprit och alkoholhaltiga preparat;

utfärdad den 12 maj 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (196 1; 181) om för­

säljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat^

dels att i 3, 4, 16 och 17 §§ ordet "riksskatteverket" skall bytas ut mot

"socialstyrelsen",

dels att 1, 2, 5, 6, 8-10 och 12-14 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

1 §" Med teknisk sprit förstås sprit som är avsedd att användas för tek­

niskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål
och som är hänförlig till tullta xenummer 22.08 eller 22.09 A eller B. Vad i

denna lag stadgas om teknisk sprit skall jämväl gälla spritdrycker, vin och
starköl, avsedda för ändamål som nu sagts.

Med alkoholhaltigt preparat förstås vara som innehåller mer än 1,8 vikt­

procent etylalkohol och som icke är hänförlig till tulltaxenummer

22.03�22.08 eller 22.09 A eller B och ej heller är sådant läkemedel, för vil­

ket läkemedelsförordningens (1962:701) bestämmelser gälla.

Beteckning i denn a lag har samma betydelse som i lage n (1977:293) om

handel med dryc ker.

2 §"' Socialstyrelsen utövar kontroll över försäljning av teknisk sprit och

alkoholhaltiga preparat.

776

' Prop. 1976/77; 108, SkU 40, rskr 231.

" Senaste lydelse av

3 § 1974:729

4 § 1973:997

16 § 1974:729

17 § 1974:729

författningens rubrik 1975:716.

" Senaste lydelse 1975:716.

'' Senaste lydelse 1975:716.

t!

¬

background image

Den som försäljer eller i handelssyfte eller för yrkesmässig förbrukning

SFS 1977:294

tiU riket infö r teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat ävensom den som
inköper teknisk sprit enligt särskilt tillstånd eller eljest för yrkesmässig för­
brukning åligger att på anfordran av socialstyrelsen lämna tillträde till de

lokaler som användas i verksamheten, tillhandahålla handelsböcker och
övriga handlingar hörande till ve rksamheten samt utan ersättning biträda

med behövlig handräckning och lämna erforderliga varuprov. Kontrollen

skall såvitt möjligt ske på sådant sätt och på sådan tid att den icke förorsa­

kar hinder i den därav berörda verksamheten.

Beslut, som socialstyrelsen meddelat enligt denna lag, länder omedelbart

till efterrättelse där ej annorlunda särskilt förordnas.

5

/ mom. Försäljning av alkoholhaltiga preparat i a nnat fall ä n som

nedan i andra s tycket avses är, med de inskränkningar som stadgas i denna

lag, tillåten under samma villkor som gälla för drivande av handel i allmän­

het.

För försäljning av alkoholhaltiga läkemedel gälla de särskilda bestäm­

melser som regeringen meddelar.

2 mom. Teknisk sprit må, förutom av partihandelsbolaget och detaljhan­

delsbolaget, utan särskilt tillstånd säljas av den som tillverkat varan. För

annan försäljning, som äger rum annorledes än från apotek, erfordras soci­
alstyrelsens tillstånd.

Från apotek må i en lighet med vad regeringen därom förordnar teknisk

sprit säljas enligt recept ävensom till annat apotek.

6

Försäljning av teknisk sprit må med nedan i and ra stycket angivna

undantag ske endast till den som erhållit socialstyrelsens tillstånd till in­

köp.

Tillstånd erfordras ej vid inköp av absolut alkohol, koncentrerad sprit,

eau-de-vie och vin för apoteksrörelses räkning. Tillstånd erfordras ej hel­
ler i fall som avses i 5 § 2 mom. andra stycket. I den mån socialstyrelsen så

medgiver, må inköp hos detaljhandelsbolaget, under de villkor styrelsen

föreskriver, äga rum utan tillstånd.

8

Iakttagas icke bestämmelserna i denna lag eller med stöd därav

meddelade föreskrifter må socialstyrelsen meddela vederbörande varning.
Därest rättelse ej vinnes eller varning ej anses vara tillfyllest, må styrelsen

förbjuda försäljning eller, där tillstånd tiU försäljning, införsel eller inköp

meddelats, återkalla sådant tillstånd.

Har tillstånd återkallats eller har tillståndshavare avlidit, åligger det till-

ståndshavaren eller dödsboet att, i den mån socialstyrelsen därom förord­
nar, sälja sitt lager av teknisk sprit till partihandelsbolaget, vilket är skyl­
digt att till skälig t pris inköpa varan.

9

Den som säljer teknisk sprit utan att äga rätt därtill enligt denna lag

eller överskrider dylik rätt eller bryter mot bestämmelserna i 7 § dömes för

® Senaste lydelse 1975:716.

® Senaste lydelse 1974:729.

^Senaste lydelse 1975:716.

® Senaste lydelse 1975:716.

777

¬

background image

SFS 1977: 294

olovlig försäljning av teknisk sprit till påföljd som angives i 72 § lagen

(1977:293) om handel med drycker.

10 § Den som olovligen borttager eller försvagar denatureringsmedel i

teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat dömes för olovligt förfarande

med teknisk sprit till påföljd som angives i 27 § lagen (1977:292) om till­

verkning av drycker, m. m.

För den som säljer eller tillhandagår med anskaffande av teknisk sprit el­

ler alkoholhaltigt preparat varmed vidtagits åtgärd enligt första stycket

äger 72 § lagen (1977:293) om handel med drycker motsvarande tillämp­

ning. Detsamma gäller för den som forslar, döljer eller förvarar sådan vara.

12 §® Bryter någon i anna t fall än i 9 - 11 §§ sägs mot vad i denna lag är

stadgat eller mot föreskrift, som meddelats med stöd av lagen, dömes till

böter, högst femhundra kronor.

13 §'° Begår någon brott som avses 19-11 §§ skola, om det ej är uppen­

bart obilligt, hos honom befintliga förråd av teknisk sprit och alkoholhalti-

ga preparat tillika med kärl och emballage samt renings- och filtreringsme-
del förklaras förverkade. Vad nu stadgats skall även gälla redskap, som

nyttjats i fall, varom i 10 § sägs.

Förverkad egendom tillfaller kronan.

Den som förövat gärning som avses i först a stycket skall, om det ej är

uppenbart obilligt, dömas att för teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat,
varmed han förfarit obehörigen, gälda skatt med 75 krono r för liter.

14 § För försök till brott som avses i 9 och 10 §§ dömes till ansvar enligt

23 kap. brottsbalken.

Har flera medverkat till gärning som avses i 9 och 10 §§ eller vid försök

som avses i första stycket, äger 23 kap. 4 och 5 §§ brottsbalk en motsvaran­
de tillämpning. Den till vilken teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat av­

yttrats eller anskaffats för personligt bruk skall dock vara fri från ansvar.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1978. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråg a om fö rhållande som hänför sig till tiden före ikraftträ­

dandet.

Tillstånd, medgivande eller godkännande som har lämnats med stöd av

äldre bestämmelser skall äga giltighet även för tiden efter ikraftträdandet

som om de t hade givits enligt de nya bestämmelserna.

På regeringens vägnar

RUNE GUSTAVSSON

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

778

" Senaste lydelse 1975:716,

Senaste lydelse 1974:729.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.