780763.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:763

med vissa bestämmelser om marknadsföring av

utkom från trycket

alkoholdrycker;

den 5 dec i978

utfärdad den 30 november 1978.

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller näringsidkares marknadsföring som avser alkohol­

drycker och som vänder sig till k onsumenter.

Med alkoholdrycker förstås spritdrycker, vin, starköl och �l i den bety­

delse dessa beteckningar har i lagen (1977; 292) om tillverkning av drycker,

m. m.

2 § Med hänsyn till de hälsorisker som är förbundna med bruk av alko­

hol skall särskild måttfullhet iakttagas vid marknadsföring av alkohol­

dryck. Därvid gäller särskilt att reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd

ej får företagas som är påträngande eller uppsökande eller som uppmanar

till bruk av alkohol.

Vid marknadsföring av spritdryck, vin eller starköl får ej användas kom­

mersiell annons i p eriodisk skrift eller annan skrift på vilken tryckfrihets­

förordningen är tillämplig och som med avseende på ordningen för dess ut­
givning är jämförbar med periodisk skrift. Detta gäller dock ej i fråga om
skrift som tillhandahålls endast på försäljningsställe för sådan dryck.

3 § Handling som strider mot 2 § skall vid tillämpning av marknadsfö­

ringslagen (1975:1418) anses vara otillbörlig mot konsumenter.

4 § Om förbud mot vissa marknadsföringsåtgärder finns bestämmelser i
lagen (1977:293) om handel med drycker.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

H�DAR CARS

(Handelsdepartementet)

* Prop. 1977/78:178, NU 1978/79:1, rskr 1978/79:30.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.