800290.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

J^gg

opi ändring i lagen (197 7:293) om handel med drycker;

utdirdad den 30 april 1980.

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1977:293) om han­

del med drycker

Jcis att 35 § skall upphöra al t gälla,

(/(./.v att 21 . 23. 58. 60 och 76 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

21 § Partihandel med öl får bedrivas av den som har tillstånd enligt den­
na lag t ill detaljh andel med sådan dryck. Efter särskilt tillstånd får parti­
handel även bedrivas av den som yrkesmässigt bedriver partihandel med

matvaror eller alkoholfria drycker eller yrkesmässigt inför öl till landet.

Den som driver partihandel med öl får även sälja sådant öl för exp ort.

23 § Den som enl igt lagen (1977: 292) om tillverkning av drycker , m. m.
har tillstånd at t tillverka vin får sälja av honom tillverkad vara för export

och till partihandelsbolaget.

Den som har tillstånd att ti llverka starköl får sälja sådan vara för export,

till pa rtihandelsbolaget, till detaljhande lsbolaget och till annan tillverkare

av starköl samt till den som h ar rätt att servera starköl.

�verföres tillstånd till servering av alkoholdrycker enligt 36 § andra

stycket på annan, får överlåtaren sälja sitt lager av dessa drycker till sin ef­
terträdare.

För konkursbo eller dödsbo får utan hinder av bestämmelserna i denna

lag spritdrycker, vin och starköl säljas till parti- eller detaljhandelsbolaget
samt starköl och öl säljas till tillverkare av sådan dryck enligt de föreskrif­
ter som m eddelas av regeringen eller, efter regeringens bestämmande, so­
cialstyrelsen. Motsvarande gäller även i andra fall om särskilda omständig­
heter annars visas föreligga.

58 § Tillstånd till annan servering av alkoholdrycker än trafikservering

meddelas av länsstyrelsen i det län dä r serveringsstället är beläget.

Tillstånd till trafikservering meddelas av länsstyrelsen i det län, dä r det

foretag som vill bedriva serveringen har sitt säte. Har företaget ej säte

inom landet, meddelas tillstånd av länsstyrelsen i Stockholms län.

⬢if S I ärende om tillstånd till servering av alkoholdrycker enligt 37 §
forsla stycket I och 2 skall tillståndsmyndigheten alltid inhämta yttranden

frän länsnykterhetsnämnd, polismyndighet och kommunfullmäktige i den
kommun där serveringen skall bedrivas.

f ärende om tillstånd till servering av alkoholdrycker inom eller invid mi

'"ärt område skall lillståndsmyndigheten. utöver vad som sags i första
^'ycket, inhämta yttrande från vederbörande militära chef.

kommunfullmäktige får uppdraga ål kommunalt organ eller at en eller

särskilt utsedda personer att i fullm äktiges ställe avgiva yttrande.

' f^op. 1978/79:111 (bil. 4 p. 2.3), S kU 1979/80:44. rskr 260.

SFS 1980:290

Utkom från trycket

den 28 maj 1980

f 'i

Ii

451

¬

background image

SFS 1980:29�

76 6 Den som uppsåtligen eller av oaklsamhet säljer eller utlämnar alkc

holdrvcker i s trid mo t 11 § till någon som kan antagas e j ha uppnätt före.

skriven ålder eller som är märkbart påverkad av alko hol eller annat berus.

ningsmedel, eller v id partiha ndel underlåter a tt på satt fdreskrives i 245

första stycket förvissa sig om att köparen har ratt att återförsälja varan
dömes för olovlig dryckesliarUcring till böter.

För olovlig dryckeshantering dömes också den som försäljer alkoholfria

drycker i strid mot forb ud som meddelats enligt 65 §, förvar ar drycker i
strid mot 55 § eller tillåter aJkohoIförtäring eller förvaring av alkoholdryc-
ker i strid mot 56 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

KARIN S�DER

Björn Sjöberg
(Socialdepartementet)

F�f

om

i isli

lilfår

skri^

2 5'

pslt

Upl

Pål

HA

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.