810397.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:397

Lag

Utkom från trycket

den 3 juni 1981

om ändring i lagen (1977:292) om tillverk ning av

drycker, m.ni.;

utfärdad den 22 maj 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 27 § lagen (1977: 292) om tillverk­

ning av drycker, m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

27 § Den som

1. olovligen tillverkar sprit,
2. bereder mäsk i u ppenbart syfte att olovligen tillverka sprit eller
3. forslar, döljer eller förvarar sprit, som uppenbarligen är olovligen till­

verkad, eller mäsk, som uppenbarligen är avsedd för olovlig tillverkning av
sprit, döms till böter eller fängelse i hö gst två år.

�r brottet grovt, döms till fängelse i h ögst fyra år.
Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om sprittill­

verkningen eller mäskberedningen har skett i större omfattning eller i syfte

att sälja varan.

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

KARIN S�DER

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

' Prop. 1980/81; 179, SkU 54, rskr 33 0.

I.

i'

If

r3

t

rdji

uL1

TG-

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.