810398.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:398

Lag

Utkom från trycket
den 3 juni 1981

664

om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker;

utfärdad den 22 maj 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12, 72, 75, 76 och 79 §§ lagen

(1977; 293) om handel med drycker skall ha nedan angivna lydelse.

12 § Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförligt sätt an­

skaffa alkoholdrycker till den som enligt 11 § ej har rätt att få sådan vara

utlämnad till sig. Det är också förbjudet att i större omfattning tillhandagå
annan med att anskaffa alkoholdrycker.

Spritdrycker, vin eller starköl får inte som gåva eller lån överlämnas till

den som kan antas inte ha fyllt 20 år. �l får inte som gåva eller lån överläm­
nas till den som kan antas inte ha fyllt 18 år. Vad nu sägs gäller inte när nå­
gon bjuder av en alkoholdryck för förtäring på stället.

' Prop. 1980/81:179, .SkU 54, rskr 330.

¬

background image

72 § Den som uppsåtligen e ller av oaktsamhet

1. säljer alkoholdrycker utan tillstånd eller , om tillstånd ej behövs, utan

rätt enligt denna lag,

2. serverar spritdrycker, vin eller starköl som har anskaffats på annat

sätt än som sägs i 49 §, döms för olovlig försäljning av alkoholdrycker till
böter eller fängelse i högst två å r.

�r brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om

brottet är grovt skall särskilt beaktas om försäljningen har utgjort led i en

verksamhet som bedrivits yrkesmässigt eller i större omfattning.

SFS 1981:398

75 § Den som inneh ar alkoholdrycker i uppenbart syfte att olovligen säl­
ja dem döms för olovligt innehav av alkoholdrycker till böter eller fängelse

i högs t ett år.

76

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller utlämnar alko­

holdrycker i strid mot 11 § till någon som kan a ntas inte ha uppnått före­

skriven ålder eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berus­

ningsmedel, e ller vid partihandel underlåter att på sätt föreskrivs i 24 §

första stycket förvissa sig om att köparen har rätt att återförsälja varan,
döms för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex måna­
der.

För olovlig dryckeshantering dömes också den som försäljer alkoholfria

drycker i strid mot förbud som meddelats enligt 65 §, förvarar drycker i

strid mot 55 § eller till åter alkoholförtäring eller förvaring av alkoholdryc­
ker i strid mot 56 §.

79 § Drycker som har varit foremål for brott enligt denna lag eller värdet

därav samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkade, om det ej är

uppenbart obilligt. Förverkande av drycker kan ske även hos den som är

fri från ansvar för brottet enligt 78 § tredje stycket andra meningen.

Föremål som har använts som hjälpmedel vid brot t enligt 72 eller 74 § el­

ler dess v ärde får förklaras förverkat, om det är påkallat till förebyggande

av brott eller av annan grund särskilda skäl föreligger.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981 .

På regeringens vägnar

KARIN S�DER

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

^ Senaste lydelse 1 980: 290.

665

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.