810020.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:20

Lag

Utkom från trycket

den 27 januari 1981

om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker;

utfärdad den 15 januari 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 60 och 69 §§ lagen (1977; 293) om

handel med drycker skall ha nedan angivna lydelse.

60 §2 I ärende om tillstånd till servering av alkoholdrycker enligt 37 §
första stycket 1 och 2 skall tillståndsmyndigheten alltid inhämta yttranden

från polismyn dighet och komm unfullmäktige i den komm un där servering­

en skall bedrivas.

I ärende om tillstånd till servering av alkoholdrycker inom eller invid mi­

litärt område skall tillståndsmyndigheten, utöver vad som sägs i första

stycket, inhämta yttrande från vederbörande militära chef.

Kommunfullmäktige får uppdraga åt kommunalt organ eller åt en eller

flera särskilt utsedda personeratt i full mäktiges ställe avgiva yttrande.

32

' Prop, 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 130,

^ Senaste lydelse 1980: 290.

¬

background image

69 § Socialstyrelsen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av

SFS 1981:20

denna lag.

Det åligger länsstyrelse, socialnämnd och polismyndighet att övervaka

efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag.

Polismyndighet och socialnämnd skall underrätta länsstyrelsen om så­

dant förhållande som är av betydelse för länsstyrelsens tillsyn.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

KARIN S�DER

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.