840907.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:907

om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker;

utkom från trycket

den 13 december 1984

utfärdad den 6 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 30, 46 och 60 §§ lagen (1977:293)

om handel med d rycker skall ha nedan angivna lydelse.

30

Detaljhandel med öl får bedrivas av detaljhandelsbolaget och av

den som har meddelats särskilt tillstånd.

Tillstånd enligt första stycket gäller tills vidare och hänför sig till viss

lokal (detaljhandelsställe).

Tillståndsmyndigheten får i tillstånd till detaljhandel med öl meddela de

föreskrifter som behövs.

46 § Servering av öl får påböijas tidigast klockan 07.00 och servering av

andra alkoholdrycker tidigast klockan 12.00. Servering av alkoholdrycker
skall a vslutas senast klockan 01.00. Tillståndsmyndigheten får dock för­
ordna om andra tider för serveringens bedrivande.

Första stycket gäller ej vid trafikservering.

' Prop. 1984/85:44, SkU 13, rskr 36.

^ �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

1899

¬

background image

SFS 1984:907

60

I ärende om tillstånd till ser vering av alkoholdrycker enligt 37 §

första stycket 1 och 2 skall tillståndsm yndigheten alltid inhämta yttranden
från polismyndighet och kommunfullmäktige i den kommun där servering­

en skall bedrivas.

I ä rende om tillstånd till se rvering av alkoholdrycker inom eller invid

militärt om råde skall tillståndsmyndigheten, utöver vad som sägs i första

stycket, inhämta yttrande från vederbörande militära chef.

Kommunfullmäktige får uppdraga åt kommunalt organ eller åt en eller

flera särskilt utsedda personer att i fullmäktiges ställe avgiva y ttrande.

Yttrande skall vara tillståndsmyndigheten tillhanda inom tre månader

från det yttrandet begärdes, om inte tillståndsmyndigheten i det särskilda
fallet bestämmer något annat. Kan yttrande inte lämnas inom angiven tid,

skall en skriftlig förklaring om orsaken lämnas inom samma tid.

1. Denna lag träd er i kraft den 1 januari 1985.
2. En föreskrift som har meddelats före ikraftträdandet och som innebär

att tillståndsmyndigheten har begränsat tiden för detaljhandel med öl skall

gälla tills vidare.

3. Ett förordnande som har meddelats av tillståndsmyndigheten före

ikraftträdandet och som innebär att servering av öl skall avslutas före

klockan 22.00 eller får pågå senare än klockan 01.00 skall gälla tills vidare.

4. Föreskriften i 60 § fjärde stycket gäller inte när tillståndsmyndigheten

har begärt yttrandet före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

^ Senaste lydelse 1981:20.

Lars Hultstrand

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.