881285.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988; 1285

om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker; utkom ftän trycket

den 16 december 1988

Utfärdad den 1 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 och 63 §§ lagen (1977:293) om

handel med drycker skall ha följande lydelse.

Prop. 1987/88:124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

2907

¬

background image

SFS 1988:1285

10 § Den som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken får ej bedriva försäljning av alkoholdrycker.

t,,,

' 'i ,

63 § Har den som fått tillstånd till detaljhandel med öl eller till servering

av alkoholdrycker avlidit, försatts i konkurs eller fått förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar rörelsen och vill

dödsboet, konkursboet eller förvaltaren fortsätta rörelsen, skall anmälan
göras till tillståndsm yndigheten med uppgift om föreståndare. Anmälan
skall ha inkommit senast två månader efter dödsfallet respektive edgångs­
sammanträdet eller beslutet om förvaltare. Har anmälan ej inkommit

inom föreskriven tid, upphör tillståndet att gälla den dag anmälningstiden

utgick.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.