900433.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:433

om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk Utkom från trycket

sprit och alkoholhaltiga preparat;

den 12 juni 1990

utfärdad den 23 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1961:181) om

försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat^

dels att i 2-4 §§, 5 § 2 mom., 6, 8, 16 och 17 §§ ordet "socialstyrelsen"

i olika böjningsformer skall bytas ut mot "läkemedelsverket" i motsva­
rande form,

, dels att i 6 och 8 §§ ordet "styrelsen" skall bytas ut mot "verket".

Prop. 1989/90:99, SoU2I, rskr. 270.

^ Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:716

2 § 1977:294

3 § 1977:294

4 § 1977:294

5 §2 mom. 1977:294

6 § 1977:294

8 § 1977:294

I6§ 1984:417

17 §1977:294.

755

'Q ;

^ i

I" >

¬

background image

SFS 1990:433

Denna lag träder i kraft den 1 j uli 1990.

På regeringens vägnar

BENGT LINDQVIST

.'il.

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.