921275.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1275 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i lagcn (1961:181) om försäljning av teknisk

den 28 december 1992 sprit och alkoholhaltiga preparat;

3042

utfärdad den 10 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1961:1 81) om försälj^!

ning av teknisk sprit och alko holhaltiga preparat skall ha följande lydelse.

1

Med teknisk sprit forstås sprit som är avsedd att användas för,

tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ända-«- '

mål och som är hänforlig till tulltaxenr 22.07 eller 22.08 B. 1 eller B. 2 ^

tulltaxelagen (1987:1068). Vad som sägs i denna lag om teknisk sprit skalf
också gälla spritdrycker, vin och starköl, avsedda för ändamål som nu -
sagts.

Med alkoholhaltigt preparat forstås vara som innehåller mer än 1,'8-

viktprocent etylalkohol och som inte är hänforlig till tulltaxenr 22.02-')

22.07 eller 22.08 B. 1 eller B. 2 tulltaxelagen och inte heller är sådarif
läkemedel, som omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

Beteckning i denna lag har sa mma betydelse som i lagen (1977:293) om

handel med drycker.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Susanne Billum

(Socialdepartementet)

' Prop. 1992/93:53. bet. 1992/9 3;SoU6. rskr. 1992/93:5 7.

' Senaste lydelse 1987: 1191.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.