770292.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:292

om tillverkning av drycker, m. m.;

den 1 juni 1977

Utfärdad den 12 maj 1977.

Enligt riks dagens beslut* föreskrives följande.

Definitioner

1 § Med sprit förstås vara, som innehåller alkohol i en koncentration av

mer än 1,8 vi ktprocent. Med tillverkning av sprit förstås varje förfarande,
varigenom alkohol i sådan k oncentration framställes eller utvinnés. Vin el­
ler maltdryck anses dock ej som sprit. Ej heller utgör framställning av så­

dan dryck tillverkning av sprit.

Med alkohol avses i den na lag etylalkohol.

2 § Med spritdryck förstås sprit som är avsedd att förtäras som dryck.

3 § Med vin fö rstås dryck som är framställd genom jäsning av saft från

druvor, bär, frukt eller rabarber och som innehåller mer än 1,8 viktprocent
men högst 22 volympro cent alkohol.

Vin kallas lättvin om det har en alkoholhalt av högst 15 vo lymprocent

och starkvin om alkoholhalten överstiger 15 men ej 22 volymprocent.

4 § Med maltdryck förstås jäst, odestillerad dryck som är framställd med

torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne.

Lättöl är maltdryck som innehåller högst 1,8 viktprocent alkohol. Färskt

lättöl är l ättöl som jäser eller eljest innehåller jäst. Annat lättöl kallas lag­
rat lättöl.

�l är maltdryck vars alkoholhalt överstiger 1,8 men ej 2,8 viktprocent.

Starköl är maltdryck som innehåller mer än 2,8 viktprocent alkohol.

5 § Med alkoholfri dryck förstås dryck som antingen är fri från alkohol

eller innehåller högst 1,8 viktprocent alkohol.

läskedryck förstås kolsyrad alkoholfri dryck, hänförlig till tulltaxe­

nummer 22.01, och alkoholfri konsumtionsfärdig dryck, hänförlig till tull­

taxenummer 22.02, 22.07 eller 22.09, Choklad, kaffe eller te anses dock ej

som läskedryck.

' Prop. 1976/77:108, SkU 40, rskr231.

759

¬

background image

u

SFS 1977:292

6 § n/ZverAare kallas den som driver yrkesmässig tillverkning enligt den-

i

na lag. Med partihandelsbolaget förstås det i lagen (1977:293) om handel

I:

med drycker omnämnda partihandelsbolaget.

Tillverkning

7 § Sprit får ej tillverkas utan tillstånd.

8 § Endast partihandelsbolaget får tillverka spritdrycker.

9 § Vin, starköl eller öl får ej tillverkas utan tillstånd om det ej gäller till­

verkning i hemmet för eget behov.

10 § För tillverkning av vin inom landet får ej användas extrakt eller

koncentrat av druvmust eller av annan fruktsaft.

Tillståndsmyndigheten får för visst fall medgiva undantag från bestäm­

melserna i de nna paragraf såvitt avser annan tillverkning än hemtillverk­
ning.

)

I.
5

II § För tillverkning av starköl och öl inom landet får användas endast

t

torkat eller rostat malt, omältad spannmål, socker, honung samt humle,

I

jäst och vatten.

I

Vid till verkning av starköl och öl får ej mera socker eller honung tillsät-

t

tas än som i vikt motsvarar en tredjedel av vikten av använt malt. Extrakt

I

eller koncentrat av malt får ej användas.

(

Starköl med en alkoholhalt som överstiger 4,5 viktprocent får ej tillver-

!

kas i hemmet och av tillverkare endast för utförsel ur landet.

Färskt lättöl med en stamvörtstyrka som överstiger 6 procent får ej till­

verkas.

Tillståndsmyndigheten får för visst fall medgiva undantag från bestäm­

melserna i de nna paragraf såvitt avser annan tillverkning än hemtillverk­

ning.

Tillverkares förfoganderätt

12 § Annan tillverkare av sprit än partihandelsbolaget får förfoga över av

honom tillverkad sprit endast för försäljning till nämnda bolag, för export

och, efter medgivande av tillståndsmyndigheten, för användning i egen rö­

relse samt för försäljning enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk

sprit och alkoholhaltiga preparat.

13 § Tillverkare av spritdrycker, vin, starköl eller öl får förfoga över av

honom tillverkad dryck för försäljning endast enligt lagen (1977:293) om
handel med drycker.

)

14 § Malt- och läskedrycker får utlämnas från tillverkningsställe endast i

slutna kärl eller behållare av typ som har godkänts av tillståndsmyndighe-

tcn eller med avseende på rymden blivit godkända enligt lagen (1971:1081)

om bestämning av volym och vikt. Utan hinder härav får malt- och läske-
drycker utföras ur landet, föras till frihamn, eller, när fråga är om starköl,

760

¬

background image

intagas i expor tbutik eller lägga s upp på tull ager som har in rättats för för-

SFS 1977:292

varing av proviant.

Kärl eller behållare som avses i fö rsta stycket skall vara försedda med

uppgift om dryckestillverkarens namn eller om tillverkningsstället eller
med dr yckestillverkarens inregistrerade varumärke. På kärl som innehål­

ler maltdryck skall dessutom finnas uppgift om varuslag (lättöl, öl, starköl)
samt på kärl som innehåller läskedryck uppgift om dryckens benämning.

Namn och tillverkningsställe får angivas med f örkortning, som tillstånds­
myndigheten h ar godkänt. Varuslag får angivas med särskild beteckning,

som godkänts av tillståndsmyndigheten. Kärl eller behållare som innehål­
ler maltdryck får ej förses med uppgift som är ägnad att giva drycken sken
av att tillhöra annat varuslag än det som den är hänförlig till.

Omförpackning av maltdrycker får göras endast av tillverkare av sådan

vara.

Utan hinder av vad i första stycket sägs får utlämning av läskedrycker i

öppet kärl ske från automat som godkänts av tillståndsmyndigheten eller
har blivit vederbörligen justerad.

TiUverkares uppgiftsskyldighet m. m.
15 § Den som erhållit tillstånd till till verkning enligt denna lag skall hos

tillståndsmyndigheten i förväg anmäla när han ämnar upptaga tillverkning­

en. Sådan anmälan skall även göras om tillverkningen lägges ned eller om

avbrott göres i d en.

16 § Den som ämnar upptaga tillverkning för försäljning av lättöl eller

läskedrycker eller övertaga rörelse med sådan tillverkning skall hos till­

synsmyndigheten i förväg anmäla när han ämnar upptaga tillverkningen el­
ler övertaga rörelsen. Sådan anmälan skall även göras om tillverkningen
lägges ned eller avbrott göres i den.

17 § Om tillståndsmyndigheten begär det skall tillverkare medgiva till­

träde till tillverkningsställe med tillhörande lokaler, tillhandahålla handels­

böcker och övriga handlingar som rör verksamheten, utan ersättning biträ­
da med handräckning vid tillsynen, lämna varuprover som behövs samt re­

dovisa uppgifter om tillverkningens omfattning och utveckling.

Destillationsapparater och aktiverat kol

18 § Den som saknar tillstånd får ej här i lande t tillverka, överlåta eller

inneha eller till landet införa apparat, som kan användas för tillverkning av
sprit (destillationsapparat) eller föremål som uppenbarligen är avsett att in­

gå i sådan apparat (apparatdel). Vad som sagts nu gäller ej

1. staten,
2. den som har tillstånd att tillverka sprit,

3. apotek, kommunalt laboratorium eller läroanstalt som står under

statlig tillsyn,

4. sådant sjukhus som avses i 2 § sjukv årdslagen (1962: 242) eller 2 kap .

4 § Qärde stycket lagen (1962: 381) om allmän försäkring.

I fråga om rätt att hantera oförtullade destillationsapparater och apparat-

761

¬

background image

SFS 1977:292

delar gäller lagen (1973:980) om tra nsport, förvaring och förstöring av in-

förselreglerade varor, m. m.

19 § Den som innehar aktiverat kol hänförligt till tullta xenummer 38.03
eller annat renings- eller filtreringsmedel får ej överlåta detta om han har

insett eller bort inse att varan skulle komma att användas vid re ning eller

filtrering av olovligen tillverkad sprit eller vid obehö rigt borttagande eller

försvagande av denatureringsmedel i sp rit eller alkoholhaltigt preparat.

Förfarandet vid l agens tillämpning

20 § Tillverkningstillstånd får meddelas endast den som med hänsyn till
sina ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt kan anses lämp­

lig att utöva verksamheten.

Tillstånd gäller tills vidare.

�verlåter tillståndshavare sin rörelse på annan, kan tillståndet efter

prövning enligt denna paragraf överföras på denne.

21 § Tillståndsmyndigheten skall återkalla tillverkningstillstånd om

1. rätten enligt tillståndet ej längre utnyttjas eller
2. verksamheten ej har bedrivits i enlighet med gällande bestämmelser.

Tillståndsmyndigheten kan med hänsyn till särskilda förhållanden i stäl­

let för att återkalla tillståndet meddela varning.

22 § Tillståndsmyndigheten skall återkalla tillstånd som avses i 18 § om

1. destillationsapparat har använts vid olovlig tillverkning eller rening

av sprit och tillståndshavaren icke kan göra sannolikt att det inträffade har

skett utan hans vetskap och vilja,

2. tillståndshavaren har överlåtit destillationsapparat eller apparatdel

till någon s om icke är berättigad att inneha sådan utrustning eller

3. ändring har inträffat i förh ållande, på vilket beslut om tillstånd grun­

dats.

Tillståndsmyndigheten får underlåta att återkalla tillstånd enligt första

stycket om återkallelsen framstår som uppenbart obillig.

23 § Tillståndsmyndighet enligt denna lag är socialstyrelsen, som också

utövar tillsyn över lagens tillämpning.

24 § Tillståndsmyndigheten skall utfärda bevis att tillstånd har medde­

lats och att anmälan som avses i 15 eller 16 § har fullgjorts.

Vägrar tillverkare att lämna tillträde för kontroll eller att tillhandahålla

handelsböcker och övriga till verksamheten hörande handlingar eller att

lämna varuprov eller uppgifter om tillverkningen, får tillståndsmyndighe­

ten förelägga vite. Försuttet vite utdömes av myndigheten.

Den som utövar tillsyn enligt denna lag får e j obehörigen yppa vad han

därvid inhämtat.

25 § Beslut av tillståndsmyndigheten enligt denna lag länder omedelbart

762

till efterrättelse, om ej annorlunda förordnas.

¬

background image

2g § Talan mot tillståndsmynd ighetens beslut om utdömand e av vite fö-

SFS 1977: 292

res hos kammarrätten genom besvär. Mot annat beslut av tillstånds- och

tillsynsmyndigheten enligt denna lag föres talan hos regeringen genom be­
svär.

Ansvar m. m.
27 § Den som

1. olovligen tillverkar sprit,
2. bereder mäsk i uppen bart-syfte att olovligen tillverka sprit eller

3. forslar, döljer eller förvarar sprit, som uppenbarligen är olovligen till­

verkad, eller mäsk, som uppenbarligen är avsedd för olovlig tillverkning av
sprit dömes till böter eller fängelse i högst ett år.

�r brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år.

Vid b edömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om sprittill­

verkningen eller mäskberedningen har skett i störr e omfattning eller i syfte

att sälja varan.

28 § Den som olovligen tillverkar vin, starköl eller öl dömes till böter el­

ler fängelse i högst sex månader.

29 § Har tillåten alkoholhalt överskridits endast i ringa mån eller är gär­

ning som avses i 27 och 28 §§ av ann at skäl att anse som ringa, skall ej dö­
mas till straff.

30 § Den som utan att vara berättigad därtill tillverkar, överlåter eller in­

nehar destillationsapparat eller apparatdel dömes till bö ter eller fängelse i

högst ett år. Om ansvar för olovlig införsel av destillationsapparat eller ap­
paratdel finns bestämmelser i l agen (1960:418) om straff för varusmugg­

ling.

31 § Den som bryter mot 19 § döm es till böter eller fängelse i hö gst ett
år.

32 § Den som i stri d mot

1. 14 § första stycket utlämnar malt- eller läskedrycker,

2. 14 § tredje stycket omförpackar maltdrycker utan att vara tillverkare,

dömes till böter.

33 § Den som ej iakttager i 15 eller 16 § föreskriv en anmälningsskyldig­

het dömes till bö ter, högst femhundra kronor.

34 § Har flera medverkat till gärnin g som avses i 27, 28, 30 och 31 §§,

äger 23 kap, 4 och 5 §§ brottsbalken motsvarande tillämpning. Den till vil­

ken vara som a vses i 27 och 28 §§ har sålts eller annars anskaffats för per­

sonligt bruk skall dock vara fri från ansvar.

Förverkande och beslag

35 § Sprit, vin, starköl och öl samt mäsk som har varit föremål för brott
enligt denna lag eller värdet därav samt utbyte av sådant brott skall jämte

763

⬢ -.'t

¬

background image

'..i-

SFS 1977:292

redskap som har använts vid ti llverkningen, råämnen som uppenbarligen

har varit avsedda för tillverkningen och beredningen samt kärl och embal­

lage, i vilket varorna har förvarats, förklaras förverkade. Likaså skall för­
råd av renings- och filtreringsmedel vilka uppenbarligen avsetts för rening

eller filtrering av olovligen tillverkad sprit förklaras förverkat.

Destillationsapparat eller apparatdel som varit föremål för brott enligt

denna lag eller värdet av sådan apparat eller apparatdel skall förklaras för­

verkad. Detsamma gäller även utbyte av brott som har sagts nu.

Begår någon brott som avses i 19 § skall hos honom befintliga förråd av

aktiverat kol och annat renings- eller filtreringsmedel förklaras förverkade.

Förordnande om förverkande skall ej meddelas om det är uppenbart

obilligt.

36 § Om b eslag av sprit, vin, starköl, öl eller mäsk, som kan antagas bli
föremål för förverkande enligt 35 § , gäller lagen (1958:205) om f örverkan­
de av alkoholhaltiga drycker m. m.

Straffskatt

37 § Den s om olovligen har tillverkat sprit skall dömas att betala straff­

skatt med sjuttiofem kronor per liter, dock minst trehundra kronor.

Den som olovligen har tillverkat vin skall dömas att betala straffskatt

med tjugofem kronor per liter, dock minst etthundra kronor.

Den som olovligen har tillverkat starköl eller öl sk all dömas att betala

straffskatt med fem kronor per liter, dock minst etthundra kronor.

Beslut om straffskatt skall ej meddelas om det är uppenbart obilligt.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1978 då lagen (1961:180) om till­

verkning av sprit och vin samt lagen (1960:253) om tillverkning och be­

skattning av malt- och läskedrycker skall upphöra att gälla.

I samband med ikraftträdandet iakttages följande.

1. �ldre bestämmelser gäller i fråg a om förhållande som hänför sig till

tiden före ikraftträdandet.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som har ersatts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya

bestämmelsen.

3. Tillstånd, medgivande och godkännande som har lämnats med stö d

av de upphävda lagarna skall äga giltighet även för tiden efter ikraftträdan­
det som om det hade givits enligt denna lag.

PER AHLMARK

RUNE GUSTAVSSON

(Socialdepartementet)

764

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.