770293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:293

om handel med drycker;

Utfärdad den 12 maj 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller fö rsäljning och införsel av spritdrycker, vin, starköl

och öl (alkoholdrycker) samt lättöl, läskedrycker och andra alkoholfria

drycker.

Beteckning i de nna lag har samma betydelse som i lagen (1977: 292) om

tillverkning av drycker, m. m.

2 § Med försäljning förstås varje form av tillhandahållande av dryck mot
ersättning.

Med pa rtihandel avses försäljning till återförsäljare i och för hans rörel­

se. Annan försäljning benämnes detaljhandel, eller, om den sker för förtä­

ring på stället, servering.

3 § Det är förbjudet att försälja alkoholdrycker om rätt därtill ej förelig­
ger enligt denna lag.

4 § Utan hinder av bestämmelserna i d enna lag får vin, starköl och öl
serveras till passagerare på järnvägståg i internationell trafik. Vin får säljas
för kyrkligt behov enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, eller ef­

ter regeringens bestämmande socialstyrelsen.

Genom vad som föreskrives i denna lag göres ej inskränkning i den rätt

till försäljning som följer av gällande bestämmelser om tullager som har in­
rättats för förvaring av proviant m. m. samt till försäljning av obeskattade
varor i exportbutik.

5 § Om rätt att förfoga över alkoholdrycker som medföres som proviant

på fartyg och luftfartyg i internationell trafik gäller särskilda bestämmel­

ser.

6 § Om försäljning av spritdrycker, vin och starköl för tekniskt, industri­

ellt, medicinskt, vetenskapligt eller likartat ändamål gäller lagen (1961:181)
om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

7 § Försäljning av drycker som omfattas av denna lag skall skötas på så­
dant sätt att skador i möjligaste mån förhindras.

Den som tar befattning med försäljning av drycker skall tillse att ord­

ning, nykterhet och trevnad råder på försäljningsstället.

den I juni 19 77

' Prop. 1976/77:108, SkU 40, rskr 231.

765

¬

background image

i

SFS 1977: 293

8 § Den som tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av alkoholdryc­

ker får i sin rörelse lämna sådan dryck som gåva endast i form av varu-
prov.

Vid handel med a ndra varor än alkoholdrycker får sådan dryck ej läm­

nas som gåva.

9 § Vid detaljhandel med och servering av alkoholdrycker skall alkohol­
fria drycker finnas att tillgå i tillfreds ställande urval och omfattning.

10 § Den som är omyndig får ej bedriva försäljning av alkoholdrycker.

11 § Vid detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får vara ej säljas

eller utlämnas till den som kan antagas ej ha fyllt 20 år. Motsvarande gäller

vid detaljhandel med öl och servering av alkoholdrycker i fr åga om den

som kan antagas ej ha fyllt 18 år.

Alkoholdrycker får ej säljas eller utlämnas till den som är märkbart på­

verkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Utlämning av alkoholdrycker skall vägras om det finnes särskild anled­

ning att antaga att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.

Innan alkoholdrycker utlämnas skall mottagaren på begäran styrka sin

ålder.

12 § Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförligt sätt an­
skaffa alkoholdrycker till den som enligt 11 § ej h ar rätt att få sådan vara

utlämnad till sig. Det är också förbjudet att i större omfattning tillhandagå

annan med att anskaffa alkoholdrycker.

13 § Försäljning av alkoholfria drycker är, med d e inskränkningar som

föreskrives i denn a lag, tillåten under samma villkor som gäller för drivan­

de av handel i allm änhet.

14 § Starköl med högre alkoholhalt än 4,5 viktprocent får säljas endast
för export.

Parti- och detaljhandelsbolagen

15 § För import och partihandel med spritdrycker, vin och starköl skall

finnas ett särskilt för ändamålet bildat aktiebolag (partihandelsbolag), som

staten äger.

För detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl skall finnas ett sär­

skilt för ändamålet bildat aktiebojag (detaljhandelsbolag), som staten äger.

16 § Föreskrifter om bolagens verksamhet och drift samt om särskild

kontroll från statens sida skall intagas i avtal som upprättas mellan staten

och bolagen.

Bolagen är skyldiga att verka för att reklam och andra marknadsförings­

åtgärder för spritdrycker, vin och starköl ej bedrives på sätt som uppen­

barligen står i strid med det i 7 § först a stycket angivna syftet.

766

¬

background image

pört, export och partihandel

SFS 1977: 293

17 § Spritdrycker, vin och starköl får, med de undantag som angives i

18 §, införas till landet endast av partihandelsbolaget.

Spritdrycker, vin och starköl får ej tagas om hand på sätt som avses i 3 §

andra stycket tullagen (1973: 670) av annan än partihandelsbolaget. Sådana

varor får av annan än bolaget ej förvaras på annat tullager än sådant som
har inrättats förförvaring av proviant m. m. I övrigt gäller lagen (1973: 980)
om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.

Spritdrycker och sådant vin, som ej har tillverkats inom landet, får säljas

för export endast av partihandelsbolaget.

18 § Spritdrycker, vin och starköl får införas till landet

1. av den som har rätt till tullfrihet enligt 7 § tullförordningen

(1973:979),

2. av handelsresande som medför varan som prov, i och för dennes rö­

relse,

3. av resande eller av person, som utför arbete på transportmedel, för

eget eller familjens bruk eller som gåva till närst ående för dennes eller den­

nes familjs personliga bruk enligt bestämmelser som meddelas av regering­

en,

4. i form av enstaka gåvoförsändelse till enskild person för dennes eller

dennes familjs personliga bruk enligt bestämmelser som meddelas av rege­

ringen,

5. som proviant på fartyg eller luftfartyg enligt särskilda bestämmelser.

Vin och stark öl, som medföres som proviant på järnvägståg i inte rnatio­

nell trafik, får införas i den utsträckning som kräves för servering av passa­

gerare under t ågets färd inom landet.

19 § Maltdryck som införes till landet skall vara försedd med uppgift om

tillverkarens namn samt om varuslag på sätt som angives i 14 § andra st yc­
ket lagen (1977:292) om tillve rkning av drycker, m. m.

För oförtullad maltdryck som ej är försedd med uppgift enligt första

stycket gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av

införselreglerade varor, m. m.

Generaltullstyrelsen får för visst fall medgiva undantag från bestämmel­

serna i denna paragraf.

20 § Partihandel med spritdrycker, vin o ch starköl får, med de i 22 och
23 §§ angivna undantagen, bedrivas endast av partihandelsbolaget.

21 § Partihandel med öl får bedrivas av den som har tillstånd enligt den­

na lag till detaljh andel med sådan dryck. Efter särskilt tillstånd får parti­
handel även bedrivas av den som yrkesmässigt bedriver partihandel med
matvaror eller yrkesmässigt inför öl till landet.

Den som driver partihandel med öl f år även sälja sådant öl för export.

22 § Detaljhandelsbolaget får sälja spritdrycker, vin och starköl till den
som har rätt a tt servera sådana drycker.

767

¬

background image

SFS 1977:293

23 § Den som enligt lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m. m.
har tillstånd att tillverka vin eller starköl får sälja av honom tillverkad vara
för export och till partihandelsbolaget. Tillverkare av starköl får även sälja
sådan vara till detaljhandelsbolaget och till annan tillverkare av starköl
samt till den som har tillstånd att servera starköl.

�verföres tillstånd till servering av alkoholdrycker enligt 36 § andra

stycket på annan, får överlåtaren sälja sitt lager av dessa drycker till sin ef­

terträdare.

För konkursbo eller dödsbo får utan hinder av bestämmelserna i denna

lag spritdrycker, vin och starköl säljas till parti- eller detaljhandelsbolaget
samt starköl och öl säljas till tillverkare av sådan dryck enligt de föreskrif­

ter som meddelas av regeringen, eller efter regeringens bestämmande, so­

cialstyrelsen. Motsvarande gäller även i andra fall om särskilda omständig­

heter annars visas föreligga.

i

24 § Vid par tihandel med alkoholdrycker är säljaren skyldig att förvissa

I \

sig om att köparen har rätt att återförsälja varan.

i ⬢

Vid varje lager för partihandel med starköl eller öl skall, om innehavaren

'

ej är enskild person som själv förestår verksamheten, utses en för uppgif­

ten lämplig person, som har tillsyn över försäljningen (föreståndare).

>

Vid part ihandel med alkoholdrycker får endast anlitas anställd personal.

Såld vara får dock sändas genom annan till återförsäljare.

Detaljhandel
Detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl

25 § Detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får bedrivas endast
av detaljhandelsbolaget.

26 § Detaljhandelsbolaget beslutar om försäljningsställenas förläggning
enligt bestämmelser som meddelas av regeringen.

27 § Försäljning får ske antingen som försäljning till avhämtning eller ge­

nom försändning på rekvisition.

Försändning på rekvisition skall på begäran ske till köpare i ort där för­

säljningsställe saknas. För försändningen får detaljhandelsbolaget inrätta
särskilt utlämningsställe. Saknas också utlämningsställe, sändes varan
med post eller allmänt kommunikationsmedel till lämplig hållplats eller sta­

tion. Försändningskostnaden betalas av detaljhandelsbolaget.

28 § Vid detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får vara ej utläm­

nas till köpar e förrän den har betalats.

29 § Spritdryck, vin eller starköl som ej hålles i lager skall på begäran an­
skaffas om ej detaljhandelsbolaget finner hinder härför föreligga.

768

¬

background image

Détaljhandel med öl

SFS 1977:293

30 § Detaljhandel med öl får bedrivas av detaljhandelsbolaget och av den
som har meddelats särskilt tillstånd.

Tillstånd enligt första stycket gäller tills vidare och hänför sig till viss lo­

kal (detaljhandelsställe).

Försäljning av öl får äga rum vardagar mellan klockan 8 och 20.

Tillståndsmyndigheten får i tillstånd till detaljhandel med öl meddela de

foreskrifter som behövs.

31 § I är ende om tillstånd enligt 30 § skall tillståndsmyndigheten pröva
om sökanden med hänsyn till personliga egenskaper och övriga omständig­

heter kan antagas vara lämplig som tillståndshavare.

Tillstånd till detaljhandel med öl skall om hinder ej föreligger enligt

första stycket meddelas den som yrkesmässigt

1. säljer matvaror till allmänheten (matvaruhandlare),

2. tillverkar öl, lättöl eller läskedrycker (tillverkare).

�verlåter tillståndshavare sin rörelse, kan tillståndsmyndigheten medgi­

va att tillståndet överföres på förvärvaren.

32 § För vaije detaljhandelsställe skall, om tillståndshavaren ej är en­

skild person som sjä lv förestår verksamheten, utses en för uppgiften lämp­
lig person som utövar tillsyn över försäljningen (föreståndare). För före­
ståndare skall utses ersättare som är lämplig för uppgiften.

Vid detalj handel med öl får endast anlitas anställd personal. Såld vara

får dock sändas genom annan till köpare.

33 § Matvaruhandlare får bedriva detaljhandel med öl endast i anslut­

ning till försäljning av matvaror.

Tillverkare får bedriva detaljhandel med öl genom kringföringsförsälj-

ning och försäljning från sådant lager som är beläget på tillverkningsstället

eller huvudsakligen avsett för kringföringsförsäljning eller partihandel. I
samband med sådan detaljhandel får tillverkare ej sälja andra varor än öl

och alkoholfria drycker.

Tillstånd till detaljhandel med öl får meddelas den som har rätt att serve­

ra alkoholdrycker eller alkoholfria drycker endast om särskilda skäl före­

ligger.

Servering

Tillståndsfrågor

34 § Servering av alkoholdrycker får ske endast om tillstånd har medde­
lats. Utan tillstånd får dock alkoholdrycker serveras i militär mäss ombord

på örlogsfartyg.

35 § Har tillstånd att servera alkoholdrycker återkallats, får alkoholfria
drycker ej serveras i rö relsen utan särskilt medgivande.

769

A 49-SFS 1977

¬

background image

SFS 1977: 293

36 § Tillstånd till servering av alkoholdrycker hänför sig till viss lokal el­
ler annat avgränsat utrymme.

�verlåter tillståndshavare rörelsen, kan tillståndsmyndigheten medgiva

att tillståndet överföres på förvärvaren.

37 § Tillstånd kan avse servering av alkoholdrycker

1. till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod,

2. i förening , klubb eller annat slutet sällskap året runt eller årligen un­

der viss tidsperiod,

3. vid enstaka tillfälle eller under enstaka tidsperiod.

Tillstånd enligt första stycket 1-2 gäller tills v idare. Tillståndsmyndig­

heten får dock om särskilda skäl föreligger begränsa tillståndets giltighet
till viss ti d.

38 § Tillstånd till servering kan gälla alla slag av alkoholdrycker eller be­
gränsas till att avse någon eller några av dessa drycker.

Tillstånd till servering på luftfartyg, fartyg eller järnvägståg i inrike s tra­

fik (trafikservering) fär avse vin, starköl eller öl eller, om särskilda skäl

föreligger, alla slag av alkoholdrycker.

39 § Tillstånd till servering av alkoholdrycker på nöjes- eller idrottsplats
får meddelas endast om särskilda skäl föreligger.

Första stycket gäller ej tillstånd till servering i slutet sällskap enligt 37 §

första stycket 3.

40 § Vid tillståndsprövningen skall särskilt beaktas behovet av serve­

ringen, sökandens lämplighet och serveringsställets tjänlighet för ändamå­

let.

41 § Tillstånd till ser vering får meddelas endast om det kan antagas att

tillhandahållande av lagad mat kommer att utgöra en betydande del av rö­
relsen. Tillstånd till servering av öl får dock meddelas om lagad mat finns
att tillgå eller i anna t fall om s ärskilda skäl föreligger.

42 § Ombyggnad av serveringsställe som medför väsentlig ändring av

serveringslokalema eller som innebär inrättande av drinkbar kräver sär­
skilt medgivande av tillståndsmyndigheten. Drinkbar skall vara en mindre

väsentlig del av restaurangen, inrättad i nära a nslutning till matsal.

43 § Tillståndsmyndigheten får i tillstånd till se rvering av alkoholdryc­

ker meddela de föreskrifter som behövs.

44 § För serveringsställe, där servering kräver tillstånd enligt denna lag,

skall finnas föreståndare med uppgift a tt öva tillsyn över serveringen. För

föreståndare skall finnas erforderligt antal ersättare.

Föreståndare och ersättare skall med hänsyn till sina egenskaper och öv­

riga omständigheter vara lämpliga för uppgiften.

Föreståndare för serveringsställe där spritdrycker, vin eller starköl får

serveras och ersättare för denne skall vara godkända av tillståndsmyndig-

770

heten.

¬

background image

teringens bedrivande

gpg

293

45, § Alkoholdrycker får ej serveras om föreståndare eller ersättare ej är

närvarande på serveringsstället.

Vid b edrivande av serveringsrörelse för alkoholdrycker får endast anli­

tas personal som är anställd av tillståndshavaren.

46 § Servering av öl får påböijas tidigast klockan 07.00 och servering av
andra alkoholdrycker tidigast klockan 12.00. A vser tillstånd servering av
enbart öl skall serveringen avslutas senast klockan 22.00. I annat fall skall
servering av alkoholdrycker avslutas senast klockan 01.00. Tillståndsmyn­
digheten får dock förordna om andra tider för serveringens bedrivande.

Första stycket gäller ej vid trafikservering.

47 § Serveringsställe skall vara utrymt senast 30 minuter efter serve­

ringstidens utgång (stängningstid).

48 § Vid servering av spritdrycker, vin och starköl skall lagad mat finnas

att tillgå.

49 § Tillståndshavare är skyldig att hos detaljhandelsbolaget köpa alla
spritdrycker, allt vin och allt utländskt starköl som behövs för rörelsen.

50 § Priser på alkoholdrycker får vid servering ej sättas lägre än detalj­

handelspriset f ör varan jämte skäligt tillägg för serveringskostnaden. Pri­
serna skall avvägas så att försäljning av drycker med högre alkoholhalt ej

främjas.

51 § Servering av alkoholdrycker i d rinkbar får endast äga rum om ser­
vering samtidigt bedrives i a nnan del av serveringsstället. Detta gäller ej

hotell, där flertalet gäster har inackordering med helpension.

52 § Självservering av spritdrycker, vin eller starköl får bedrivas endast
efter särskilt medgivande av tillståndsmyndigheten.

53 § På serveringsställe får ej åtgärder vidtagas i syft e att förmå gäst till
inköp av alkoholdrycker.

54 § Från serveringsställe får ej någon medföra eller tillåtas medföra ser­

verad eller på annat sätt där utlämnad alkoholdryck.

Förvarings- och fortäringsforbud

55 § Vid fö rsäljning av maltdrycker eller alkoholfria drycker får malt-
oeh läskedrycker ej förvaras i annat kärl än det i v ilket drycken har levere­
rats av tillverkaren. Kärl eller sådan dryck, som är avsedd för försäljning,
får ej förändras av återförsäljaren.

56 § På serveringsställe, för vilket tillstånd till servering av alkoholdryc­
ker gäller, får ej någon dricka eller tillåtas dricka andra alkoholdrycker än
som har serverats i enlighet med tillståndet.

771

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.