690171.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 171

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

om ändring i inisdrycksförsäJjnmgsforordmngen den 26 maj 1954 (nr 521);

given Slockfiolms slott den 23 maj 1969.

Kungl. Maj;t har, med riksdagen^, funnit gott förördna, att 18�20 §§

rusdrycksförsäljningsförordningen den 26 maj 19543 skall erhåUa ändrad

ydelse på salt nedan anges.

. .

T,

18 §.

Rusdrycker må ei utminuteras till den som kan antagas ej hava ^llt

ljuga år.

.

-

.

^tmmutering må�

förteckning (spärrlista).

'

,

Pä spärrlista

eller fylleri.

.

^parrlista skall

varje månad.

^ui upptagande

sex månader.

! ^rop. 1969: 25; ILU 32; Rskr 191.

j ^rop. 1969:25; BcU 33* Rskr 19'!.

S«nasie lydelse av 18 och 20 §§ se 1963:221 och av 19 S so 1957:212.

¬

background image

1-

-is

i.

-v r v-.L^'

~

1969 ⬢ Nr 171

^72

19 §.

X «7 o ⬢

' ⬢ tläinnas

tillhandahållas någon.

R^SckcJS^i inkopa's genom omb�~d som kan antagas ej ha,,,,,,,

ljugu är.

. .⬢rr.,nde

rusdrycker vägras.

Föreligger beträffande

" .o trnn såsom ombud eller på därmed jämförligt sätt med an skaf.

EJ ma

^

tillhandagå den som kan antagas ej hava fyllt tju.u,,.

fande av

jpaltiga drycker eller vai-a herörd av sådana drych-

äfr �^7u:lgstl7e.l^

som enligt 18 § må vägras

""Ii må någon genom

; nv rusdrycker.

Pet är

pä utminutenngsstalle.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1969.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen alt efterrätta. Till yttermera

visso hava

detta med egen hand underskrivit och med Värt kungl. sigil!

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 23 maj 1969.

Under Hans Majrts

Min allernådigstc Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

(Finansdepartementet)

(1- E - SinANG

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.