650287.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 287

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

om ändring i ölförsäljningsförordningcn den 23 mars 1961 (nr

given Stockholms sIoK den S fimi 1965.

Maj'.t har, med riksdagen^, funnit gott förordna,

^

ölförsäljningsförordningcn den 23 mars 19G1 skola erhäll»

'

på sätt nedan angives.

Med ö l förstås maltdrj'ck vars alkoliolhalt överstiger 1,8 men icke^-

procent.

�l s om införes till riket må icke ulläniiias från tnllverkfit,

L förs-'-;

antingen då den inkommer hit eller därefter genom varuha^

under tillsyn av tullpersonal blivit försedd med uppgi^^

namn samt om varuslag och tj^, I stället för uppgift om

må användas av kontroIlst^TClsen godkänd beteckning.

' Prop. 10G5; O-l; BevU 32; Rskr 328.

¬

background image

1965 .. Nr 287 ocli 288

i ⬢ 1

c

rtl som nu sagts må icke forses med uppgift äenad «+f ^ ^

, alt tillhöra annat varuslag eller annan typ än vartiU dL

^eieraltullstyrelsen äger

dennaYar^gra^

14 §.

TillsfSnd till

att bedrivas.

Tillstånd till

av överståtbållarambetet

Tillstånd meddelas att gälla tills vidare, för bestämd Hd

r- .

til fäl e. Tillstånd må begränsas till att avse �l av typ A

Om tillstånd

utfärdas tillståndsbevis.

Denna fö rordning träder i Icraft den 1 oktober

r?-

^ ⬢

dämmeiser skola äga giltighet redan före ikraftträdandet med avsTnde på

älijärder som erfordras for tillampmngen därefter

seenae på

Tillsländ till ulskänkning av öl som lämnats' enligt hittillsvarande be

SSutLSundm

«"^'^'��yndig,leTe^n"tnt

Dd alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

SSriälit

��

"nderskrivit och med Vårt k ungl. SgiU

Stockholms slott den 3 juni 1965.

GUSTAFADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.