630221.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 221

KUXGL. MA J:TS F�noRDxiNo

om ändring i rusdrycksförsäljnhigsförordningen den 26 maj 1954

(nr 521)5

given Stockholms stolt den 31 maj 1963.

1 §.

Till rusdnjcker � � � och starköl,

Med s pritdrifck förstås sådan sprit som icke är att hänföra till teknisk

sprit, alkohollialtigt preparat eller läkemedel.

Med vin

volymprocent ctjdalkohol.

Med s tarköl

"tiondels viktprocent.

itprocent.

12 §.

,� va nlig ordning;

⬢1 njo;7i. Utan hinder

� vanlig ordnin

c) resande, som ankommil frun utrikes ort, eller person, som_ vant an­

ställd pä fartyg men därifrån asmiönstrar, för eget eller familjens bruk

eller som gåva till närstående för hans eller hans familjs personliga bruk

tullfritt elfcr mot erläggandc av stadgad tnll införa rusdrycker i enlighet
uied av Konungen meddelade bestämmelser;

d) till proviant

föreskriven ordning;

0 rnsdiyclcer transiteras i enlighet med de föreskrifter generaltullst%-

fclscn meddelar-

,

g) ^^n och starköl, som medföras såsom

lernationell trafik, införas i den utsträckning som erfordras for hespisnin^-,

to/rusdTycker,"i^^^^^

Ull'riket i

-<.ae.ade S.an.-

nielser,

>

41 ocli 4S; TI skr 314.

Si § 1 mom. samt

[ir, 5

lydelse av 1 §. 12 § 4 mom., IS o� So |s. ^

^

sc Ulo7:

212' ^r. " T-

184, av 17, 20 och |

^

430 och 1901: 184.

11 § s c 19G3: 53 ävensom av 86 § sc 19o9.13.^, m""-

kl�-G^fSOOO. Uverisk författningssamling 1963. Xr 231-231

f:

i ⬢

i-

¬

background image

19G3 . Xr 221

17 ^

� varan cr]ai;ls.

angivas de varor som skola köpas.

18

Rusdrycker ma �

Ijiiymctl ar,

lUminiilorim^- ma vägras don som är upptagoji jui särskild förfp.i- ⬢

(spärrJisIa).

Pä sjiärrJisLa skall iipjdagas

]) doji kelrälTando vilken nyktcrhctsnäinnd me<ldoIat beslut som

i 14 § 2 mom. lagen om nykterbetsvärd;

2) den som icke må lorsäljn rusdr3'cker och s(

tia

luiiaiaiiiiu jaeu aiKoiioinaiiiga orycKer so

lagen om nyklcrbe!svärd eller 89 |

barnavärdslagenj .sä ock

:.!) den som genom Jaga kraflägando dom befunnits hava vid mer ä n

ell tillfälle inom en lidrymd av tolv mänader gjort sig skyldig till rall-

fyjlcn, brott enligt 4 § 2 mom, lagen om siraff"för vissa trafikbrott el er

iV'JIen.

Sparrlisla skall av detalJhandcIsLolageL upprättas för län eller annat

i tredje stycket sägs må

ni^ ^ J^iiniiteiing skrill upplagas pä mer än en sädan förteckning i den

,

erlordciiigt för att hindra honom frän inköp. Förteckning-

,.rim skola fornyas för varje månad,

i^"5u

spärrlista beslutar liontrollstvrclscn. Den som upp-

ket

r '

nvforas därifrån, i fall som^mtler 1) i tredje stjc-

nndnr O") i t i"

^öm nykloiiiclsnämnden. bestämt, i dd

3) i s-m

^

nämnda fallet efter tolv inunader .samt i det under

i s amma stycke avsedda fallet efter .se.v månader.

nlminutering.^"'^'^

eller den .som enligt 18 §

större onifat1nm^?*^nml

^nr ändamålet driven rörelse eller eljest i

Del ,är

^

annan med anskaffande av riisdrj'cker.

Pu II t mm lit er i n gss 1 äl I o.

¬

background image

1963 . Nr 221

405

Rail lill

endast starköl.

37 §.

[,1111

. . -

'

Tillstånd

nyse vin ock starköl eller alla slaii

qv rus drycker, f ill stand aU lUskanka alla slag av rusdrycker må dock en-

om särskilda skal därtill aro meddelas i fråga om järnvägståg eller

i fråga om fartyg, som ej förmedlar regelbunden persontrafik tilt utländsk

hmm, eller lufttartyg, som ej i linjefart befordrar passagerare till eller

från utländsk flygplats.

41 g

Beträffande överlåtelse

avtal upprättas.

�r ej fråga om Irafikutskänkning, följer med sådan överlåtelse skyldig-

bet för rätligkctsinnehavaren att hos detalj handelsbolaget inköpa alla för

rörelsen e rforderliga rusdrycker, överlåtelse av tillstånd till trafikutslcänk-

ning medför skyldighet att hos holaget inköpa sådana rusdrj'cker, som

äro av sedda för utskänkning på järnvägståg samt på fartyg och luftfartyg

vid färd mellan svenska hamnar och svenska flygplatser.

Utskänkningsställe skall

Utskänkning må

44 §.

ej försvåras.

av konditorivaror.

Angående utskänkningslokalernas anordnande och beskaffenhet äger

Konungen eller, efter. Konungens bemyndigande, kontrollstyrelsen utfärda

de bestämmelser som kunna erfordras utöver vad i livsm ed elsstadgan före-

skrives o m serveringslokak

45 §.

Ombyte av

vederbörande tillståndsmyndighct.

_

Inrättande av drlnkbav eller annan väsentlig ändring i utskänkningsloka­

lernas anordnande eller införande av självscrvering för^ rusdrycker må ske

endast efter godkännande av intendenten för ulskänkningsärenden.

46

_

2 mom. Spritdrycker må

méd mål lid.

Föreskrifter angående �

första stycket.

, 1 .

Konungen må medgiva undantag från stadgandet i första st)eket.

sådant beslut fattas, skola fullmäktige i kommun, som l-erorcs

genom intendentens för u t sk änknings ärenden forsorg erhålla hmne att

yttra sig i frågan. Medgivande må ej lämnas, om fullmäktige 1

förldarat att utskänkning av spritdrycker utan samband med ^ icl e

bor aga rum i kommunen. Lämnas medgivande, utfardar Kon a

skilda föreskrifter i avseende å utskänkmngen som p '

0 ⬢

Medgivandet må när som helst återkallas.

47

7 mom. Rusdrycker må

och helgdagar.

,,fcirönknin<^ sam-

Rtskänknmg i drinkbar må ej förekomma med nn

^

l'4igt hedrives i annan del av utskänkniugslokalerna.

fartyg må rusdrycker utskänkas

Få luftfartyg må utskänkning aga rum

rare.

^'

Vid d anstillställning, � ^

medgiva

11

^ fö rsta stycket stadgade

' utskänkning över bardisk,

undantag för särskilda fall, dock ej i fråga om utskanKnm,

'Sådant medgivande

� hava bestämt.

L'

I .

i ⬢

5- ⬢

i' ⬢

r '

) ⬢⬢

1 >

{ '⬢

i ⬢

i

I

t..' '

1 ⬢

y-

^.

⬢f

¬

background image

⬢ Xr 221

lut'

55 §.

, .,un Inddluu- ulskrmkniii^' olK-r hos honom anställd må

-

,i >115 uts Uänkuingssläilol inköpa rusdrycker. Från nlskänlLr^

Jliuirim ici<e nä-on luodföra eller liHulas medföra utskänkt eller

I'itiuiad nisdryek.

(5�

⬢> y,,,au. Beslnl .som irmsslyrclse eller poUsmymlighet meddelat enligt

,n lavoriinin- sa oelc iu -slut som koiilrollsl.melsen meddelat enligt 18 § {5 "

�~;.<l�~ingen länder omedelbart till cllcrrattelse, dar ej annorlunda är fe!

eller särskilt lörortliias.

04. §.

1 mom. Meddelande om beslut, som avses i 18 § femte stycket föronj-

(dngen, skall av konlrolIst\Tcl5Cii i rekommenderat I)rev snarast tillsättdas

don s{im besl ut et avser,

Avskrift av

� koinnnmens nyktcrliclsnämnd.

Har poUsinyndiglicl �

underrättas därom.

Har delaljliaudelsbolagot - - _ _ nyktcrhetsncäuind underrättas.

80 §.

/ mojm. Den som til! någon säljer rusdrycker utan att äga rätt därtill en­

ligt denna förordning eller som iiver.skrider sådan ratt, straffes för oloväg

försäljning med dagsböter eller fängelse i hög.sl sex månader. I ringa fall

.skall dock c] till straff dömas.

�r brollel grovt, vare straffet fängelse eller straffarbete i högst två år.

Vid bedömande huruvida lirollct är grovt skall särskilt beaktas, om f ör-

säljniugcn utgjort led i en verksaniliel som bedrivits i större omfattnins

eller yrkesmässigt.

efter vad som

mlaget av a o-

förklaras for-

81 §.

tilihandagår någon mod anslaiffande av rusdrycker i

s rid med föreskriften i 20 t;" f örsta slvcket, .straffes sasoni för olovlig foi"

sM ning enligt vad i 8()

stadgas.

^

Ihisdryckei-, med

_ förklaras förverkade.

8*1 ^

-is en,.,- r .» § di..- bryte.- gäst å utsUänk-

s> s lt.iffes med hotcr, hiig.st etthundra kronor,

SG

av annan än den vilkeii

I'lg ordning anmälts till h ^n'l

<h-ycker må, därest

sluificr gencraltulhivrl J.n ;

^

ulföras i enlighet

två 10'^

ittagils

varfl^

¬

background image

1963 . Nr 221

försändelsen ä r ställd enligt 12 § är berättigad till införsel av drycleerna be-

[^.ndlas r ä satt i namnda stycke for dar avsedda rusdrycker ä7foreskrivet

2 mom. A ngående pafoljd foi olovlig införsel av rusdrycker och för försök

därtill stadgas i lagen om straff for varusmuggling. I fråga om förfarandet

ined rusdrj'cker, som enligt samma lag förklarats för\'erkade, skall gälla vad

i 1 10 § 2 inom andra stycket sags. Vad där stadgas skall gälla även beträf­

fande rnsdrj-cker, som cj förklaras förverkade men skola säljas på grund

av l)e stämmelscr i tullstadgan eller annan författning.

ä' mom. Med den erlagda köpesumman för rusdrj'cker, som försålts på

crrnnd av stadgandet 1 1 mom. eller bestämmelser i tullstadgan, skall i till-

fämpliJiii

förfaras på sätt i tullstadgan föreskrives beträffande köpe-

sinnman för gods, som enligt samma stadga blivit genom tullverkets för­

sorg försnU ä auktion; och skall, därest enligt tullstadgan viss tid skall

r.iknas frän aiiklionsdagen, tiden i stället räknas från den dag, då betal-

nin" kommit tullverket till banda.

An om. Den som � � � med dagsböter.

J njom. Erfordras i

skall förfaras.

90 §.

1 mom. Angående beslag av egendom skall vad i allmänhet är stadgat om

Ijeslag i brottmål äga motsvarande tillämpning, där icke annat följer av vad

nedan s tadgas.

Rält att verkställa beslag i fall, som i 86 § sägs, skall tillkomma tull­

tjänsteman.

Bestämmelserna i 2 § lagen den 9 maj 1958 om förverkande av alkohol-

haltiga drycker m. m. skola tillämpas jämväl då beslag skett av egendom,

som ka n antagas vara förverkad enligt denna förordning,

2 m om. Förverkad egendom tillfaller kronan.

Med fö rverkad egendom skall förfaras pä sätt i 3 § lagen den 9 maj 1958

om f örverkande av alkoholhaltiga drycker m. ra, är föreskrivet.

1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 1 § den 1 januari 1964

och så vitt av-ser 17 § den 1 april 1964, samt i övrigt den 1 oktober 1963.

Brott, som begåtts före sistnämnda dag och som ej enligt tidigare bestäm­

melser k unnat föranleda upptagande på sådan förteclming som avses i p ä.

må icke till följd av de nya bestämmelserna läggas till grund for beslut om

sådan å tgärd.

;

2. Förordningens bestämmelser skola gälla redan fore ikraftträdande

fvscenclc på åtgärder som erfordras för tillämpningen öajefter. �ldre b^^

slämmclser skola alltjämt äga tillämpning beträffande förhållanden som
hänföra s ig till tiden före ikraftträdandet, dock skola

§ 1 inom. äga tillämpning jämväl å beslag som bestar den 1 oktober

alla som vederbör hava sig hörsanrligen att

VISSO ha;u Vi detta med egen hand underskrivit och med Vart kungl. sigiJi

h^-hräfla l åtil.

Slocidiolms slolt den 31 maj 1963.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro.

BERTIL

(p.

G. E . STR�NG

^inansclepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.