630053.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

L

.. I

i

'

i

i

Nr 53

KI-NGL. ^^AJ:T S r�RORDXlXG

om ä adriax i nisdrycksförsäljniiigsfiirordnmgen

<len 26 maj 1954 (nr 521);

given Sloelehohns slott den 5 april 196ty.

r !

Ktin^l.

har, med riks dagenk funnit gott forordna, alt 41 och 41 a

; ;

saml 57 § 2 mom. msdrycksförsiiljtiingsförordningen den 26 maj

skoh

erliall.-^ än drad Ivd clse på sätt nedan angives.

'

41 §.

Beträffande överlålciso

avtal upprättas.

t

�r ej

svenska flygplatser.

^

41 a g.

⬢⬢ ⬢

kriset på rusdrycker nrå vid ulskänkniiig icke sältas lägre än ulmiinitc-

' f ; rin^esprlsel

för varan,

j :

Rusdrycker skola vid i ilskänkning åsättas sädana priser, alt förtäring nv

drjckcr med hög re alkoholtiall icke främjas.

57 g

i ⬢

2 mo m. D en som

föreskrifter luirom.

^'idare pä iiegäran liälla sina luindek-

person som

^erilikationer lillgängliga för intendenten eller for

k' J

tid-rupp^fier

kontrollslyrelsen slatis-

t

äärå meddelad unD^ifn'n^ ^ kra ft dagen efter den, då förordningen cnlig!

Det alirs om veS!

^

författnin|ssamling

visso hav a Vi delta med o rT

^^''Shmligen alt eftcrrätta. Till yllcrmenj

bekratta låtit.

"aderskrivit och med Vårt kungk stgiH

Stockholms slott den f

I \y

\

^ ap ril 19G.1

brop. lo rcj.orj.

(j. E. STUXN�

i

lycielsG a A" f ⬢

130,

!

5 sc 10 07; 212- -1 1

s

Nrrj2nr.,,, ,

^ S tilhjTd genom samma författning.

⬢" b'fk. Siockbei^ip(.7r~^;

⬢ ivungl. Roktryckerict, P. A. Korslcdt & Söner

I

I

i

¬

background image

lera

iigili

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1963 . Nr 54 och 55

Utkom Wn ttydtrt den 8 april 1«S

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.