610181.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1961 . Nr 181

387

E.

Nr 181

KUNGL. MAJ:TS F� RORDNING

om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat;

given Stockholms slott den 26 maf 1961.

Kungl. Maj :t har, med riksdagen^, funnit gott förordna som följer.

Allmänna bestämmelser

1 §⬢

Med teknisk sprit förstås sprit som är avsedd att användas för tekniskt,

;

industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål och som

är hänförlig till tulltaxenummer 22.08 eller 22.09 A eller B. Vad i denna för-

P ordning stadgas om teknisk sprit skall jämväl gälla vin och starköl, avsed­

da för ändamål som nu sagts.

Teknisk sprit, som denaturerats så att förtäring därav kan betraktas som

utesluten, benämnes starkdenaturerad sprit.

Med alkoholhaltigt preparat förstås vara som innehåller mer än 2,25 vo-

e

lymprocent eller, såvitt avser icke flytande vara, 1,8 viktprocent etylalko-

i

hol och som icke är apoteksvara eller hänförlig till tulltaxenummer 22.03�

22.08 eller 22.09 A eller B.

I

Med partihandelsbolaget avses det i rusdrycksförsäljningsförordningen

i omnämnda partihandelsbolaget och med detaljhandelsbolaget det i samma

i förordning omnämnda detaljhandelsbolaget.

2 §.

Kontroll över försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

' utövas av kontrollstyrelsen, som skall tillse att försäljningen icke ger an­

ledning till missbruk. Styrelsen äger utfärda de föreskrifter rörande redo-

} visning och särskilda kontrollanordningar som styrelsen finner erforderliga

för kontrollens utövande.

?

Den som försäljer eller i handelssyfte eller för yrkesmässig förbruloiing

till riket inför teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat ävensom den som

leit-'f inköper teknisk sprit enligt särskilt tillstånd eller eljest för yrkesmässig

förbrukning åligger att på anfordran av kontrollstyrelsen lämna tillträde

till de lokaler som användas i verksamheten, tillhandahålla handelsböcker

och övriga handlingar hörande till verksamheten samt utan ersättning

biträda med behövlig handräckning och lämna erforderliga varuprov. Kon-

r trollen skall såvitt möjligt ske på sådant sätt och på sådan tid att den icke

förorsakar hinder i den därav berörda verksamheten.

Beslut, som kontrollstyrelsen meddelat enligt denna förordning, länder

i"

omedelbart till efterrättelse där ej annorlunda särskilt f�rordnas.

3 §.

Teknisk sprit och sådana alkoholhaltiga preparat, som icke äro avsedda

för förtäring, må icke säljas inom riket eller hit införas utan att hava dena­

turerats på sätt kontrollstyrelsen föreskriver eller eljest godkänner. Kon-

^ Prop. 1961: 122; BevU 54; Rslor 288.

\

¬

background image

Li.lii

388

1961 . Nr 181,

trollstyrelsen må dock, när särskilda skäl därtill äro och fara för miss­

bruk icke föreligger, medgiva att teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

säljas eller införas utan denaturering.

Införsel och försäljning

4 §.

Teknisk sprit må utan särskilt tillstånd införas till riket av partihan­

delsbolaget. Tillstånd erfordras ej heller i fall då denaturerad teknisk sprit

eller alkoholhaltiga preparat införas annorledes än i handelssyfte eller för

yrkesmässig förbrukning.

För annan införsel av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat än som

avses i första stycket kräves särskilt tillstånd av kontrollstyrelsen.

Vad i andra stycket stadgas skall icke utgöra hinder för transitering el­

ler annan befordran under tullkontroll i enlighet med de föreskrifter gene­

raltullstyrelsen meddelar.

5 §.

1 mom. Försäljning av starkdenaturerad sprit och alkoholhaltiga prepa­

rat i annat fall än som nedan i andra stycket avses är, med de inskränk­

ningar som stadgas i denna förordning, tillåten under samma villkor som

gälla för drivande av handel i allmänhet.

För försäljning av alkoholhaltiga läkemedel på apotek gälla de särskil­

da bestämmelser som Kungl. Maj:t meddelar.

2 mom. Teknisk sprit som icke är starkdenaturerad må, förutom av par­

tihandelsbolaget och detaljhandelsbolaget, utan särskilt tillstånd säljas av

den som tillverkat varan. För annan försäljning av icke starkdenaturerad

sprit, som äger rum annorledes än från apotek, erfordras kontrollstyrelseiis

tillstånd.

Från apotek må i enlighet med vad Kungl. Maj:t därom förordnar tek­

nisk sprit som icke är starkdenaturerad säljas enligt recept ävensom till

annat apotek.

ö §.

Försäljning av teknisk sprit, som icke är starkdenaturerad, må med ne­

dan i andra stycket angivna undantag ske endast till den som erhållit kon­

trollstyrelsens tillstånd till inköp.

Tillstånd erfordras ej vid inköp av absolut alkohol, koncentrerad sprit,

eau-de-vie och vin f�r apoteksrörelses räkning. Tillstånd erfordras ej heller

i fall som avses i 5 § 2 mom. andra stycket. I den mån kontrollstyrelsen så

medgiver, må inköp hos detaljhandelsbolaget, under de villkor styrelsen fö­

reskriver, äga rum utan tillstånd.

jiQj Ijj

7 §.

^

Teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat må icke tillhandahållas, där

särskild anledning föreligger att antaga, att varan är avsedd att användas

i berusningssyfte. Ej heller må någon tillhandagå med anskaffande av tek-

nisk sprit eller alkoholhaltigt preparat, där han har anledning till sådant

antagande.

Iakttagas icke bestämmelserna i denna förordning eller med stöd därav

meddelade föreskrifter, må kontrollstyrelsen meddela vederbörande varning.

*^8!'

Därest rättelse ej vinnes eller varning ej anses vara tillfyllest, må styrelsen

förbjuda försäljning eller, där tillstånd till försäljning, införsel eller inköp

f.

meddelats, återkalla sådant tillstånd.

¬

background image

M

1961 ⬢ Nr 181

389

Har tillstånd återkallats eller liar tillståndsliavare avlidit, åligger det till-

ståndsliavaren eller dödsboet att, i den mån kontrollstyrelsen därom tor­

ordnar, sälja sitt lager av icke starkdenaturerad teknisk sprit till partihan­

delsbolaget, vilket är skyldigt att till skäligt pris inköpa varan.

Ansvarsbestämmelser m. m.

9 §.

Den som säljer annan teknisk sprit än starkdenaturerad sådan utan att

äga rätt därtill enligt denna förordning eller överskrider dylik rätt eller bry­

ter mot bestämmelserna i 7 § dömes såsom för olovlig försäljning av rus­

drycker enligt 80 § 1 mom. rusdrycksförsäljningsförordningen.

10 §.

1 mom. Vidtager någon obehörigen med denaturerad sprit eller denature-

rat alkoholhaltigt preparat åtgärd, varigenom denatureringen försvagas eller

borttages, dömes såsom för olovlig tillverkning av sprit enligt 7 § 1 mom.

förordningen om tillverkning av sprit och vin.

2 mom. Den som säljer eller tillhandagår med anskaffande av teknisk

sprit eller alkoholhaltigt preparat, varmed vidtagits åtgärd som i 1 mom. av­

ses, så ock den som forslar, döljer eller förvarar sådan vara, dömes, där han

haft skälig anledning antaga att med varan vidtagits åtgärd som nu sagts, så­

som för olovlig försäljning av rusdrycker enligt 80 § 1 mom. rusdrycks-

försäljningsförordningen.

11 §.

Den som för obehörigt ändamål använder teknisk sprit, som han inköpt

eller till riket infört enligt hestämmelserna i denna förordning, så ock den

som icke ställer sig till efterrättelse villkor, förbundet med inköps- eller in­

förseltillstånd, dömes, där han ej är förfallen till ansvar enligt lagen om

straff för varusmuggling, till dagsböter.

12 §.

Bryter någon i annat fall än i 9�11 §§ sägs mot vad i denna förordning är

stadgat eller mot föreskrift, som meddelats med stöd av förordningen, dömes

till böter, högst trehundra kronor.

13 §.

Begår någon brott som avses i 9�11 §§ skola, om det ej är uppenbart

obilligt, hos honom befintliga förråd av teknisk sprit och alkoholhaltiga pre-

parat tillika med kärl och emballage förklaras förverkade. Vad nu stadgats

skall även gälla redskap, som nyttjats i fall, varom i 10 § sägs.

Förverkad egendom tillfaller kronan.

Den som förövat gärning som avses i första stycket skall, om det ej är

uppenbart obilligt, dömas att för teknisk sprit eller alkoholhaltigt prepa-

rat, varmed han förfarit obehörigen, gälda skatt med 20 kronor för liter.

Hava flera medverkat till gärning, som i 9 och 10 §§ sägs, gäller vad i

3 kap. 4 och 5 §§ strafflagen är stadgat. Den, till vilken teknisk sprit eller

alkoholhaltigt preparat avyttrats eller eljest anskaffats, vare dock ej för­

fallen till ansvar för annan medverkan än anstiftan.

15 §.

Vad som inhämtats vid tillsyn enligt denna förordning må ej yppas i vi­

dare mån än som erfordras för vinnande av det med tillsynen avsedda än-

iJ'

kh

¬

background image

390

1961 . Nr 181

damålet. Bryter någon häremot, domes till dagsböter eller fängelse i högst

sex månader, där ej gärningen är belagd med straff i strafflagen.

16 §.

Brott som avses i 11 och 12 §§ må av åldagare åtalas endast efter anmälan

av kontrollstyrelsen.

17 §.

Vägrar försäljare, importör eller köpare, som avses i 2 § andra stycket, att

lämna tillträde för kontroll eller att tillhandahålla handelsböcker och övriga

till verksamheten hörande handlingar eller att lämna erforderliga varuprov

äger kontrollstyrelsen utsätta vite. Motsvarande skall gälla då försäljning

enligt 8 § andra stycket underlåtes.

18 §.

Teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat, som inkommit till riket och

som enligt denna förordning icke får införas, må, därest varan icke enligt la­

gen om straff för varusmuggling skall vara förverkad och hinder ej heller

eljest möter mot utförsel av varan, återutföras på de villkor och i den ord­

ning tullstadgan föreskriver i fråga om returförtullning. �&terutföres ej va­

ran inom föreskriven tid, skall därmed förfaras på sätt kontrollstyrelsen

föreskriver.

Beträffande återutförsel av icke denaturerad teknisk sprit skall i tillämp­

liga delar gälla vad i 86 § 1 mom. första stycket rusdrycksförsäljningsför-

ordningen stadgas i fråga om återutförsel av rusdrycker.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1961. Förordningens bestäm­

melser skola äga giltighet redan före ikraftträdandet med avseende på åt­

gärder som erfordras för tillämpningen därefter.

2. Genom förordningen upphävas

förordningen den 1 juli 1918 (nr 508) angående handel med skattefri

sprit,

förordningen den 1 juli 1918 (nr 564) angående vissa alkoholhaltiga pre­

parat m. m. samt

kungörelsen den 6 maj 1955 (nr 254) angående försäljning och införsel

av rusdrycker för särskilda ändamål,

dock att de upphävda författningarna alltjämt skola äga tillämpning be-

träffande förhållanden som hänföra sig till tiden före den 1 juli 1961.

3. Tillstånd, medgivande, föreskrift och förbud, som meddelats med stöd

av de upphävda författningarna, skola äga giltighet även för tiden efter ut­

gången av juni månad 1961 som om de meddelats enligt den nya förord­

ningen.

^

4. Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri eljest

stadgande, som ersatts genom bestämmelse i den nya förordningen, skall den

bestämmelsen i stället tillämpas.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

\TSso hava Vi detta med egen hand underskrirnt och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

5^,

Stockholms slott den 26 maj 1961.

GUSTAF ADOLF

CL. S.)

%⬢

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

Hl!;,-]

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.