610180.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

pkiEi]!: ⬢

>⬢ SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

A

X961 ⬢ Nr 180�189

utkom från trycket den 14 juni 1961

Nr 180

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

om tillverkmng av sprit och vin;

given Stockholms slott den 26 maj 1961.

KungL Maj;t har, med riksdagen^, funnit gott förordna som följer.

Allmänna bestämmelser

1 §.

Med sprit förstås vara, som innehåller etylalkohol i en koncentration av

mer än 2,25 volymprocent eller, såvitt avser icke flytande vara, 1,8 viktpro­

cent. Med tillverkning av sprit förstås varje förfarande, varigenom etyl­

alkohol i sådan koncentration framställes eller- utvinnes. Såsom sprit skall

dock icke anses vin eller maltdryck. Ej heller utgör framställning av dylik

vara tillverkning av sprit.

Till vin hänföres dryck, som är framställd genom alkoholisk jäsning av

saft från druvor, bär, frukt eller andra växtdelar och som håller mer än

: 2,25 men ej mer än 22 volymprocent etylalkohol. Med tillverkning av vin

-avses varje förfarande, varigenom vin sålunda framställes.

Tillverlcare kallas den som bedriver yrkesmässig tillverkning av sprit eller

vin. Med partihandelsbolaget förstås det i rusdrycksförsäljningsförordningen

omnämnda partihandelsbolaget.

2 §.

, Tillverkning av sprit eller vin må ej bedrivas utan tillstånd av Kungl.

Maj;t,

Utan hinder av förordningens föreskrifter må dock var och en i hemmet

framställa vin för eget behov.

Utan iakttagande av bestämmelserna i 4�6 §§ denna förordning må,

under den kontroll och de villkor i övrigt som kontrollstyrelsen prövar er­

forderliga, framställas sprit och vin för vetenskapligt ändamål eller för-

⬢söksvis för tekniskt ändamål.

Rening av sprit, avsedd för förbrukning inom riket, må bedrivas endast av

partihandelsbolaget.

;

3 §.

Kontroll över tillverkning av sprit och vin utövas av kontrollstyrelsen, som

äger utfärda de föreskrifter rörande redo^^sning och särskilda kontrollan­

ordningar som styrelsen finner erforderliga för kontrollens utövande.

Prop. 1961:122; BevU 54; Rslcr 288.

' 108�618000. Sve nsk författningssamling 1961, Nr 180�189

¬

background image

.) {

384

1961 - Nr 180

(-i''

1

i

Det åligger tillverkare att på anfordran av kontrollstyrelsen lämna till­

träde till de lokaler och förvaringsställen som användas i verksamheten,

tillhandaliålla handelsböcker och övriga handlingar hörande till verksainhe-

ten samt utan ersättning biträda med behövlig handräckning och lämna er­

forderliga varuprov. Kontrollen skall såvitt möjligt ske på sådant sätt och 4

på sådan tid att den icke förorsaltar hinder i tillverkarens verksamhet. Till-

verkare åligger även att lämna kontrollstyrelsen de uppgifter som erfordras ^5

för upprättande av statistik över sprit- och vintillverkningen.

7[;

Beslut, som kontrollstyrelsen meddelat enligt denna förordning, länder 7

omedelbart till efterrättelse, där ej annorlunda särskilt förordnas.

77

ill

Tillverkningstillstånd m. m.

i

4 §.

Tillstånd att tillverka sprit eller vin skall gälla tills vidare och må av

Kungl. Maj :t indragas, när skäl därtill äro. Innan beslut om indragning ^,i~

meddelas, skall tillverkaren beredas tillfälle att yttra sig.

Den som erhållit tillstånd som i första stycket sägs eller övertager rörelse

som där avses skall hos kontrollstyrelsen i förväg göra anmälan om dagen

för upplagandet av tillverkningen eller för övertagandet. Anmälan skall

a

även göras om nedläggande av och, såvitt fråga är om tillverkningsställe där

kontrolltjänsteman finnes, om avbrott i tillverkning.

5 §.

z''

Tillverkare äger förfoga över sprit och vin, som av honom tillverkats, en­

dast för försäljning till partihandelsbolaget, för export och, efter tillstånd av

kontrollstyrelsen, för användning i egen rörelse, så ock för försäljning enligt a

bestämmelserna i förordningen om försäljning av teknisk sprit och alkohol- K

haltiga preparat.

6 §.

eäi.

Kan i fråga om sprit, som tillverkats av potatis eller spannmål och som

tillverkare levererar till partihandelsbolaget, frivillig överenskommelse ej ^

nås om pris eller leveransvillkor i övrigt, skall avgörande träffas av en sär-

skild prisnämnd, om tillverkaren eller bolaget det påfordrar. Nämnden skall -

bestå av sju ledamöter, av vilka två utses av vardera parten. �vriga tre s

ledamöter, däribland ordföranden, jämte suppleanter för dem förordnas av

Kungl. Maj :t.

Kostnaderna för prisnämndens verksamhet bestridas med hälften av var- k

dera parten.

Föreskrifter om nämndens verksamhet utfärdas av Kungl. Maj :t.

Ansvarsbestämmelser m. m.

7 §.

/ mom. Den som olovligen tillverkar sprit eller som bereder mäsk i

u[)penbart syfte att därav olovligen framställa sprit, så ock den som fors-

lar, döljer eller förvarar sprit, som uppenbarligen är olovligen tillverkad, r

eller mäsk, som uppenbarligen är avsedd för olovlig sprittillverkning, dö- i

mes till dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

�r brottet grovt, vare straffet fängelse eller straffarbete i högst två år. _

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om sprit- I

tillverkningen eller mäskberedningen skett i större omfattning eller i syfte

att försälja framställd sprit.

¬

background image

ai lsi

�Eli'

Eli

yi((S!

M ib.

ivfl l-ä'' ⬢

1961 . Nr 180

385

2 mom. Har någon olovligen tillverkat sprit eller berett mäsk i uppenbart

syfte att därav olovligen framställa sprit, skola därvid nyttjade redskap

Samt på stället befintliga förråd av för tillverkningen eller beredningen

uppenbarligen avsedda råämnen förklaras förverkade. Påträffas sprit, som

olovligen tillverkats, skall spriten, tillika med kärl, vari den förvaras, för­

klaras förverkad. Vad nu sagts om sprit, som olovligen tillverkats, skall

äga motsvarande tillämpning i fråga om mäsk, som uppenbarligen är av­

sedd för olovlig sprittillverkning.

3 mom. Den som olovligen tillverkat sprit skall dömas att för den till­

verkade myckenheten gälda skatt svarande mot omsättningsskatten för ena­

handa myckenhet av den spritdryck med en alkoholhalt av 40 volympro­

cent som har det lägsta utminuteringspriset. Skatten skall utgöra minst

100 kronor.

8 §.

1 mom. Förfogar tillverkare över tillverkad sprit på annat sätt än som

är medgivet i denna förordning eller med stöd därav utfärdade föreskrifter,

döines till dagsböter eller fängelse i högst ett år. �r brottet grovt, vare

i straffet fängelse eller straffarbete i högst två år.

. I , 2 mom. Har tillverkare förövat gärning, som avses i 1 mom., skola de

förråd av sprit som finnas hos honom och varmed förfarits på otillåtet sätt,

rhi i® jämte de kärl i vilka spriten förvaras, förklaras förverkade.

3 mom. Den som på otillåtet sätt förfogat över sprit skall dömas att för

spriten utgiva skatt enligt vad i 7 § 3 mom. sägs.

gg

1 mom. Den som tillverkar eller saluhåller för tillverkning av sprit ägnad

apparat eller del av dylik apparat med uppenbart syfte att apparaten eller

apparatdelen skall komma att nyttjas \nd olovlig sprittillverkning eller för

att obehörigen antingen från denaturerad sprit borttaga denatureringsmed-

let eller försvaga denatureringen eller göra annan till dryck ej ämnad alko-

, ^ holhaltig vara användbar därtill,

; så ock den som överlåter dylik apparat eller apparatdel, ehuru han har

Iråili'' ' skälig anledning antaga att densamma skall komma att nyttjas för ändamål

som nu sagts,

j iti '"'

dömes till dagsböter eller fängelse i högst sex månader, och vare appa-

äi i l?' raten och apparatdelen förverkade.

2 mom. Innehar någon i annat fall än i 1 mom. sägs redskap som uppen-

'barligen är av honom avsett att nyttjas för ändamål som där sägs, dömes

i till dagsböter eller fängelse i högst sex månader, och vare redskapet f�r-

⬢ v erkat.

10 §.

Tillverkar någon olovligen vin eller bryter någon eljest, i annat fall än i

7�9 §§ sägs, mot vad i denna förordning är stadgat eller mot föreskrift

{;Som meddelats med stöd av förordningen, dömes till dagsböter.

' Brott som nu sagts må, där det ej innefattar olovlig tillverkning av vin

. eller förfogande över tillverkat vin på otillåtet sätt, åtalas endast efter anmä-

lan av kontrollslj^relsen.

11 §.

Hava flera medverkat till gärning, som i 7 och 8 §§ sägs, gäller vad i

tV ^

^

^

strafflagen är stadgat. Den, till vilken sprit avyttrats eller

.U ^^Ijest a nskaffats, vare dock ej förfallen till ansvar för annan medverkan än

-anstiftan,

¬

background image

386

1961 . Nr 380

12 §.

Vad som med stöd av denna förordning inhämtats vid granskning av han­

delsböcker med tillhörande verifikationer eller eljest vid tillsyn över till­

verkning må ej j^ppas i vidare mån än som erfordras för vinnande av det

med kontrollen avsedda ändamålet. Bryter någon häremot, dömes till dags­

böter eller fängelse i högst sex månader, där ej gärningen är belagd med

straff i strafflagen.

13 §.

Vägrar tillverkare att lämna tillträde för kontroll eller att tillhandahålla

handelsböclcer och övriga till verksamheten hörande handlingar eller att

lämna erforderliga varuprov, äger kontrollstyrelsen utsätta vite.

14 §.

Sprit, som på grund av brott mot denna förordning förklarats förverkad,

skall om spriten är i försäljningsdugligt skick hembjudas till partihandels-

bolaget, som är skyldigt att inköpa den till skäligt pris. �r värdet så ringa,

att det ej kan anses motsvara forslingskostnaderna, skall spriten bevisligen

förstöras.

�r i fall, då enligt denna förordning förverkande skall äga rum eller skatt

erläggas, sådan påföljd uppenbart obillig, må den helt eller delvis eftergivas.

Värdet av förverkad egendom tillfaller kronan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1961. Förordningens bestäm­

melser skola äga giltighet redan före ikraftträdandet med avseende på åt­

gärder, som erfhrdras för tillämpningen därefter.

2. Genom förordningen upphäves förordningen den 26 februari 1954 (nr -

73) angående tillverkning av brännvin; dock skall sistnämnda författning >

alltjämt äga tillämpning beträffande förhållanden som hänföra sig till

tiden före den 1 juli 1961.

3. Rätt att tillverka sprit eller vin, vilken förefinnes före utgången av juni

månad 1961, skall äga giltighet även för tiden därefter, och skall därvid

anses som om tillstånd meddelats enligt denna förordning.

4. För sprit som tillverkas med användande av majs, utländsk potatis,

maniokarot eller andra stärkelsehaltiga utländska råämnen skall tillverka­

ren erlägga en särskild avgift av 8 öre för varje liter av 50 volymprocents

alkoholhalt. Avgiften skall inbetalas förskottsvis till kontrollstyrelsen en­

ligt de närmare anvisningar styrelsen meddelar. För mj'^cket erlagd avgift

restitueras på därom av tillverkaren hos kontrollstyrelsen gjord framställ-

ning.

5. Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri^

eljest stadgande, som ersatts genom bestämmelse i den nya förordningen,

skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill f,

bekräfta låtit.

^

Stockholms slott den 26 maj 1961.

'

GUSTAF ADOLF

>

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.