610160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 160

KUNGL. MAJ :TS F�RORDNING

om ändrad lydelse av 4 § 1 mom. och 7 § förordningen den 27 maj 1960

(nr 253) om tillverkning och beskattning av malt- och läskedrycker;

given Stockholms slott den 23 mars 1961.

Kungl. Majtt har, med riksdagen^, funnit gott förordna, att 4 § 1 mom.

och 7 § förordningen den 27 maj 1960 om tillverkning och beskattning av

malt- och läskedrycker skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angivas.

4 §.

1 mom. För rätt att tillverka öl eller starköl erfordras tillstånd av kon-

troll styrelsen. Tillstånd skall gälla tills vidare. Rätt att tillverka öl och stark-,

öl må av kontrollstyrelsen indragas, om den icke längre utövas eller om så-

finnes påkallat med hänsyn till kontrollen över tillverkningen och över ut­

görandet av skatt för öl och starköl. Innan beslut om indragning meddelas,

skall tillverkaren beredas tillfälle att yttra sig.

Den som

och starköl.

7 §.

För lagrat

för läskedrycker.

Skattskyldigheten inträder

där förtäres.

t. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1961.

2. Förordningens bestämmelser skola äga giltighet redan före ikraftträ­

dandet med avseende på åtgärder, som erfordras för tillämpningen därefter.

1 Prop. 1961; 8; BcvU 10; Rskr 126.

t:;

¬

background image

a5«�ti

i l siD,

bli;

Sit

1961 . Nr 160 ocli 161

327

3. Rätt att tillverka öl eller starköl, vilken förefinnes före utgången av sep-

'^ember månad 1961, skall äga giltighet även för tiden därefter,

Ktlji

4

bestämmande av skatt för tid före den 1 oktober 1961 skola be­

stämmelserna i 7 § i dess hittills gällande lydelse alltjämt äga tillämpning.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

\dsso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 23 mars 1961.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

I

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.