600254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

r 254: och 255

ö57

Nr 254

KUNGL, MAJ;TS F�RORDNING

om ändrad lydelse av 9 § 3 mom. och 12 § 3 mom. rusdrycks-

försäljningsförordningen den 26 maj 1954 (nr 521);

given Stockholms slott den 27 maj 1960.

Knngl. Maj:t har, med riksdagen^, funnit gott förordna, att 9 § 3 mom.

och 12 § 3 mom. rusdrycksförsäljningsförordningen den 26 maj 1954 skola

erhålla följande ändrade lydelse.

9 §.

3 mom. Inom rilret tillverkat starköl, som ej utföres ur riket eller till

, svensk frihamn, må försäljas endast till partihandelsbolaget, det i 13 ^

⬢ nämnd a detaljhandelsbolaget eller bryggeri med rätt att tillverka starköl

, eller öl.

12 §. ^

, 3 mom. Starköl som införes till riket må icke utlämnas från partihandels­

bolaget, med mindre varan antingen då den inkommer hit är eller ock där-

jlg '/efter av bolaget blivit försedd med uppgift om tillverkarens namn och om

fjjp ^varuslaget. I stället för uppgift om varuslaget må användas av kontrollsty-

^ .relsen godkänd beteckning.

!: ⬢ -

r: Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1960. De äldre bestämmel­

serna skola dock alltjämt äga tillämpning beträffande förhållanden som

hänföra sig till tiden före ikraftträdandet.

Lji fe ,

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

sfi fi visso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1960.

GUSTAF ADOLF

ålPSl - .

(L. S.)

^ (Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.