600430.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1136

I960 . Nr 430

. ⬢

Nr 430

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

om ändrad lydelse av 86 § 2 mom. msdrycksförsäljningsförordmngen

den 26 maj 1954 (nr 521);

given Stockh olms slo tt den 30 juni 1960.

Kungl. Maj:t har, med riksdagen^ funnit gott förordna, att 86 § 2 mom. '

rusdrycksförsäljningsförordningen den 26 maj 1954 skall erhålla ändrad ly­

delse på sätt nedan angives.

86 §.

^

2 mom. Angående påföljd för olovlig införsel av rusdrycker och för för­

sök därtill stadgas i lagen om straff för varusmuggling. 1 fråga om försälj-

ning av olovligt införda rusdrycker skall gälla vad i 90 § 2 mom. sägs.

0.&

1-

[iiinii

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1961.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

helu-äfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1960.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.