590133.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

' C

(Q:

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1959 * N r 133�136

Utkom från trycket den 15 maj 1959

»(»t

Nr 133

. I : ,

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

om ändrad lydelse av 12 § 4 mom. och 86 § 1 mom. rusdrycks-

rfefc

försäljningsförordningen den 26 maj 1954 (nr 521);

given Stockholms slott den 8 maj 1959.

Kungl. Maj ;t har, med riksdagen^ funnit gott förordna, att 12 § 4 mom.

och 86 § 1 mom. rusdrycksförsäljningsförordningen den 26 maj 1954 skola

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

12 §.

4 mom. Utan hinder

vanlig ordning;

c) resande, som ankommit från utrikes ort, för eget eller familjens bruk

eller som gåva till näi-stående för personligt hruk tullfritt eller mot erläg-

gande av stadgad tull införa rusdrycker i enlighet med av Konungen med­

delade bestämmelser;

d) till proviant

generaltullstyrelsen meddelar.

86 §.

1 mom. Rusdrycker som till riket införas av annan än den vilken enligt

12 § är berättigad till införsel av sådana drycker må, därest varan i be­

hörig ordning anmälts till tullklarering, åter utföras i enlighet med de före­

skrifter generaltullstyrelsen äger meddela. Sker ej återutförsel inom två

månader efter det varan enligt vad i tullstadgan sägs skall anses hava mot-

' tagits av tullanstalt, tillfaller varan kronan, och skall för dess räkning med

, varan förfaras på sätt i 90 § 2 mom. är stadgat.

Av re sande medförda rusdrycker, vilka efter utgången av tid som i före-

gående stycke sägs kvar ligga hos tullverket, skola, ändå att den resande

r enligt 12 § är berättigad till införsel av dryckerna, behandlas på sätt i

iV nämnda stycke för där avsedda rusdrycker är föreskrivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1959.

_ Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

psso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 8 maj 1959.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

' Prop. 1959: 86; BevU 36; Rskr 205.

100 -597025. Svensk författningssamling 1959, Nr 133�136

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.