540521.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

'tubijili-j

TTfilNGSSåMLIfje,

1954

Utkom från trjcket

1* 521.

den 7 j uli 1954.

Nr 531.

KUN�L. MAJ:TS

rusdrycksförsäljningsförordning;

/'

}.

given Stockholms slott den 26 maj 195-lf.

'y

jUsi ij,

Kungl. Maj:t har, med riksdagen^, funnit gott förordna som följer.

liTJlni

1 KAP.

Allmänna bestämmelser.

1 §-

Till rusdrycker hänföras i denna förordning spritdrycker, vin och starköl.

Med spritdryck förstås varje vätska som håller mer än två och en fjär­

dedels volymprocent etylalkohol och som icke är att hänföra till vin eller

maltdryck.

Med vin förstås varje dryck, som är framställd genom alkoholisk jäsning

av saft från druvor, bär, frukt eller andra växtdelar och som håller mer än

två och en fjärdedels men ej mer än tjugu två volymprocent etylalkohol.

Vad som är att hänföra till starköl angives i förordningen angående till­

verkning och beskattning av maltdrycker.

2 §.

Med partihandel förstås i denna förordning försäljning till återförsäljare

i och för d eras rörelse samt försäljning för export. All annan försäljning be-

ämnes detaljhandel.

Detaljhandel sker genom försäljning till avhämtning eller till försändning

å rekvisition {utminutering) eller ock genom försäljning till förtäring på

tället (utskänkning),

3 §.

All försäljning av rusdrycker vartill rätt ej föreligger enligt denna för­

ordning är förbjuden.

Under försäljning inbegripes allt tillhandahållande som sker mot ersätt-

ing.

4 §.

Starköl, vars alkoholhalt �verstiger fyra och en halv viktprocent, må icke

försäljas inom riket i andra fall än som avses i 6 §.

5 §.

1 mom. Den som erhållit tillstånd att tillverka eller försälja rusdrycker

, må ej i samband med rörelsens bedrivande avhända sig sådan dryck till an­

nan annorledes än genom försäljning.

' 1 Prop. 1954: 151; Siirsk. U I; Eskr 310,

272�5h002U. Svensk författningssamling

Nr 521.

'VA -X'

⬢ - A-1.

.

¬

background image

1038

� 1954.

;

2 mom. I butik för handel med andra varor än rusdrycker och i de f

sådan rörelse använda lägenheter, vid torghandel och auktioner, vid han

del med lappbefolkningen samt eljest vid yrkesmässig handel med andra;

varor än rusdrycker är utdelning av sådana drycker även utan betalning

förbjuden.

6 §.

1 mom. I den mån Konungen så förordnar må rusdrycker å apotek för

'

medicinskt ändamål säljas på behörig läkares, veterinärs eller tandläkares

recept. Vid sådan försäljning skola iakttagas de särskilda föreskrifter som;

I

därom utfärdas.

! i

För försäljning av alkoholhaltiga läkemedel gälla särskilda bestämmelser,

;

2 mom. Angående handel med skattefri sprit samt vissa alkoholhaltig

;>; ⬢

preparat m. m. är särskilt stadgat.

3 mom. Om försäljning av rusdrycker i andra fall än förut i denna paragraf

I

omförmäles för vetenskapligt, medicinskt, farmaceutiskt, tekniskt, industri-.

"

ellt eller likartat ändamål samt om försäljning av vin f�r kyrkligt behov

meddelas särskilda bestämmelser av Konungen,

i

4 mom. Genom vad i denna förordning är stadgat göres ej inskränknin

5

i den rätt till försäljning av rusdrycker som grundas på gällande lagstif

^

ning om frihamn och provianteringsfrilager.

Om rätt att förfoga över rusdrycker, som medföras såsom proviant på

⬢i;

fartyg eller luftfartyg, gäller, i den mån ej annat följer av vad nedan stad-

vi,

gas, vad därom är särskilt föreskrivet.

⬢1

7 § .

^

'

All försäljning av rusdrycker skall ordnas och handhavas så att därav '

.:

uppkommer så ringa skada som möjligt.

I

2 KAP.

:

;

Om partihandel och import.

8 §.

Partihandel med rusdrycker inom riket må, utom i fall som avses i gäP

lande lagstiftning om frihamn och provianteringsfrilager samt nedan i 9

och 10 §§, bedrivas endast av ett för ändamålet bildat aktiebolag, som blivit

av Konungen godkänt (partihandelsbolag). Närmare bestämmelser om dett

bolag meddelas i 6 kap.

Försäljning för export må, utom i fall som avses i gällande lagstiftning'

om frihamn och provianteringsfrilager, bedrivas endast av partihandelsbola­

get och tillverkare av rusdrycker som i 9 § sägs.

9 §.

1 mom. Angående hrännvinstillverkares rätt att förfoga över tillverkat,

brännvin gäller vad därom är särskilt stadgat.

Den som till avsalu äger tillverka annan spritdryck än brännvin är plik­

tig att till partihandelsbolaget försälja vad som ej utföres ur riket eller till

svensk frihamn.

2 mom. Inom riket tillverkat vin, som ej utföres ur riket eller till svensk

frihamn, må försäljas endast till partihandelsbolaget.

3 mom. Inom riket tillverkat starköl, som ej utföres ur riket eller till

svensk frihamn, må försäljas endast till partihandelsholaget eller det i 13 §

nämnda detaljhandelsbolaget.

¬

background image

Nr 521. �

1039

ttid

}{. mom. Tillverkare av rusdrycker skall hålla sina liandelsböcker med

Ihörande verifikationer tillgängliga för särsldlt förordnat ombud från

T

öntrollstyrelsen ocb bar att vid utövandet av försäljningsrätten ställa sig

' ^

'1 efterrättelse de föreskrifter kontrollstyrelsen meddelar för tillsyn å för-

'sälj ningen.

10 §.

äpolit " Detaljbandelsbolaget må till den som bar rätt till utskänkning försälja

,1.

rusdrycker i ocb f�r dennes rörelse.

iWilli;

11 §.

IS" '

' För visst fall, såsom då fråga är om försäljning för konkursbo eller döds-

koho

'ö eller där särskilda omständigheter eljest föreligga, må, utan binder av

ad i denna förordning stadgas, rusdrycker försäljas till partibandelsbola-

m

et eller detaljbandelsbolaget jämlikt de föreskrifter som meddelas av kon-

ikt,

.. ollstyrelsen.

fiklijl

12 §.

' / mom. Rusdrycker må till riket införas blott av pai'tibandelsbola'get,

in ⬢

2 mom. Rusdrycker vilka inkommit från utlandet må utlämnas endast

indi

1 partibandelsbolaget eller den som erhållit bolagets medgivande att raot-

ga varorna.

ifioi jil

3 mom. Starköl som införes till riket må icke utlämnas från partiban-

ifltda

�~ delsbolaget, med mindre varan antingen då den inkommer bit är eller ock

därefter av bolaget blivit stämplad ocb försedd med etikett. Beträffande

; flaska må stämplingen ske å kork, propp eller annan förslutning. Såväl

.. stämpel som etikett skola innehålla uppgift om namnet å det bryggeri där

si alt

tillverkningen skett samt sifferbeteckning (III) för varans klass.

/f mom. Utan binder av vad i denna paragraf stadgas må

a) rusdrycker införas till riket av den som enligt särskilt stadgande äger

åtnjuta tullfrihet för varor som inkomma från utlandet;

b) prov på rusdrycker, som till riket medföras av handelsresande, införas

,1 i vanlig ordning;

c) resande, som ankommit från utrikes ort, för eget eller familjens bruk

eller som gåva till närstående för personligt bruk tullfritt införa rusdryc­

ker intill viss mindre av Konungen fastställd myckenhet;

marai

.. d) till proviant bänförliga, å fartyg eller luftfartyg medförda rusdrycker

inlBai ii

i^ebandlas på sätt därom är särskilt föreskrivet; dock må sådana drycker,

Ia5,sö0

Ika förtullats såsom överskottsproviant, icke föras från fartyget eller luft-

eteösfe:

artyget annorledes än för återutförsel i vederbörlig ordning;

e) rusdrycker uppläggas å provianteringsfrilager på sätt i särskild f�r-

ieläj

attning är stadgat; dock att å provianteringsfrilager upplagd sådan dryck

li acil

,j må, utan tillstånd av Konungen för varje särskilt fall, disponeras annor-

edes än till fartygs eller luftfartygs proviantering eller utrustning i före-

kriven ordning; samt

f) rusdrycker transiteras i enlighet med de föreskrifter generaltullsty-

iver®

relsen meddelar.

.^).5 mom. Angående införsel till riket av rusdrycker för vetenskapligt,

iDvicä'

medicinskt, farmaceutiskt, tekniskt, industriellt eller likartat ändamål med-

rikeUl^ delas särskilda bestämmelser av Konungen.

6 mom. Angående införsel till riket av denaturerad sprit samt vissa alko-

leri

iolbaltiga preparat gäller vad därom är särskilt stadgat.

, V''

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.