SFS 1993:1621 Lag om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 1993:1621 Lag om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker
SFS 1993_1621 Lag om ändring i lagen (1977_293) om handel med drycker

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

4092

SFS 1993:1621 Lag

om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker;

Utkom från trycket
den 30 december 1993

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 56 § lagen (1977:293) om handel

med drycker skall ha följande lydelse.

56 § På serveringsställe, för vilket tillstånd till servering av alkoholdryc-
ker gäller, får ej någon dricka eller tillåtas dricka andra alkoholdrycker än

1

Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94: JuU1, rskr. 1993/94:1.

background image

SFS 1993:1621

som har serverats i enlighet med tillståndet. Vad som har sagts nu gäller
inte i fråga om förtäring av öl på järnvägståg i inrikes trafik, om järnvägen
för särskilt fall har medgett förtäringen.

Ej heller får någon dricka eller tillåtas dricka alkoholdrycker på serve-

ringsställe där alkoholdrycker ej får serveras eller i lokal, som yrkesmässigt
upplåtes för anordnande av sammankomster i slutna sällskap vid vilka

mat och dryck tillhandahålles av innehavaren eller genom dennes försorg
och där servering av alkoholdrycker ej är tillåten.

Alkoholdryck som ej får serveras i lokal som avses i denna paragraf får ej

heller förvaras i sådan lokal eller därtill hörande utrymmen annat än om
det är uppenbart att drycken ej är avsedd att drickas på stället.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

4093

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.