SFS 1994:1741 Lag om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m. m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 1994:1741 Lag om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m. m.
SFS 1994_1741 Lag om ändring i lagen (1961_181) om försäljning av teknisk sprit m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1741
Utkom från trycket

den 29 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk
sprit m. m.;

utfärdad den 16 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1961:181) om

försäljning av teknisk sprit m. m.2 att 1 §, 4 §, 5 § 2 mom, 8 §, 8 a §, 9 § och

10 § skall ha följande lydelse.

1 §3 Med teknisk sprit förstås sprit som är avsedd att användas för

tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ända-
mål och som är hänförlig till tulltaxenr 22.07 eller 22.08 B. 1 eller B. 2
tulltaxelagen (1987:1068).

Med alkoholhaltigt preparat förstås vara som innehåller mer än 1,8

viktprocent etylalkohol och som inte är hänförlig till tulltaxenr 22.03 �
22.07 eller 22.08 B.l eller B. 2 tulltaxelagen och inte heller är sådant
läkemedel, som omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

Med alkoholhaltigt läkemedel förstås ett läkemedel som omfattas av

läkemedelslagen (1992:859) och som innehåller mer än 1,8 viktprocent
etylalkohol.

Beteckning i denna lag har samma betydelse som i alkohollagen

(1994:1738).

Bestämmelser om tillverkning av sprit och om handel med alkoholdryc-

ker finns i alkohollagen (1994:1738).

4 §4 Teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat får föras in till landet
endast av den som har meddelats särskilt tillstånd av Läkemedelsverket.
Tillstånd erfordras dock inte i de fall då denaturerad teknisk sprit eller
alkoholhaltiga preparat förs in av resande annat än i handelssyfte eller för
yrkesmässig förbrukning.

I fråga om hantering av oförtullad teknisk sprit och oförtullade alkohol-

haltiga preparat gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och för-
störing av införselreglerade varor, m. m. Läkemedelsverket äger föreskriva
begränsning av rätten att hantera oförtullad vara.

5 § 2 mom.5 Teknisk sprit må, förutom av detalj handelsbolaget, utan
särskilt tillstånd säljas av den som tillverkat varan. För annan försäljning,

1

Prop. 1994/95:89, bet. 1994/95: SoU9, rskr. 1994/95:106.

2

Lagens rubrik ändrad genom 1994:956.

3

Senaste lydelse 1994:956.

4

Senaste lydelse 1990:433.

5

Senaste lydelse 1994:956.

6356

background image

SFS 1994:1741

som äger rum annorledes än från apotek, erfordras Läkemedelsverkets
tillstånd.

8 §6 Iakttages icke bestämmelserna i denna lag eller med stöd därav
meddelade föreskrifter må läkemedelsverket meddela vederbörande var-
ning. Därest rättelse ej vinnes eller varning ej anses vara tillfyllest, må
verket förbjuda försäljning eller, där tillstånd till försäljning, införsel eller
inköp meddelats, återkalla sådant tillstånd.

Har tillstånd återkallats eller har tillståndshavaren avlidit, åligger det

tillståndshavaren eller dödsboet att, i den mån Läkemedelsverket därom
förordnar, sälja sitt lager av teknisk sprit till någon som har tillstånd till
försäljning av sådan sprit.

8 a §7 För att täcka statens kostnader för kontrollen enligt denna lag skall
den som har fått tillstånd till införsel av teknisk sprit eller alkoholhaltiga
preparat eller tillstånd till inköp eller försäljning av teknisk sprit betala
särskilda avgifter i den omfattning som bestäms av regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket.

9 §8 Den som säljer teknisk sprit utan att äga rätt därtill enligt denna lag
eller överskrider dylik rätt eller bryter mot bestämmelserna i 7 § dömes för

olovlig försäljning av teknisk sprit till påföljd som angives i 10 kap. 2 eller
3 § alkohollagen (1994:1738).

10 §9 Den som olovligen borttager eller försvagar denatureringsmedel i

teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat dömes för olovligt förfarande
med teknisk sprit
till påföljd som angives i 10 kap. 1 eller 3 § alkohollagen
(1994:1738).

För den som säljer eller tillhandagår med anskaffande av teknisk sprit

eller alkoholhaltigt preparat varmed vidtagits åtgärd enligt första stycket
äger 10 kap. 2 och 3 §§ alkohollagen motsvarande tillämpning. Detsamma
gäller för den som forslar, döljer eller förvarar sådan vara.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Tillstånd till införsel, inköp eller försäljning av spritdrycker, vin eller

starköl som har meddelats före ikraftträdandet skall gälla som tillstånd
enligt alkohollagen (1994:1738). Tillståndet gäller dock endast för den tid
som Läkemedelsverket föreskrivit.

3. Om en ansökan som avses i 2. inte har prövats slutligt vid ikraftträ-

dandet skall ansökningen överlämnas för handläggning hos Alkoholin-
spektionen.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Susanne Billum
(Socialdepartmentet)

6

Senaste lydelse 1990:433.

7

Senaste lydelse 1991:408.

8

Senaste lydelse 1977:294.

9

Senaste lydelse 1977:294.

6357

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.