SFS 1995:453 Lag om ändring i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 1995:453 Lag om ändring i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker
SFS 1995_453 Lag om ändring i lagen (1978_763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:453
Utkom från trycket
den 23 maj 1995

Lag
om ändring i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser
om marknadsföring av alkoholdrycker;

utfärdad den 27 april 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1978:763) med

vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse,
dels att 3 § skall ha följande lydelse.

3 § Handling som strider mot 2 § skall vid tillämpning av marknadsfö-
ringslagen (1995:450) anses vara otillbörlig mot konsumenter.

5 § Regeringen får med avseende på främmande stat bestämma att
följande skall gälla.

Vid marknadsföring av alkoholdrycker får inte användas oriktiga eller

vilseledande ursprungsbeteckningar, genom vilka dryckerna direkt eller
indirekt anges vara frambragda eller tillverkade i den främmande staten
eller i en region eller ort i den främmande staten. Detta gäller även om det
äkta ursprunget anges eller om beteckningen används bara i översättning
eller är åtföljd av uttryck som "art", "sort", "typ", "kopia" eller liknande
uttryck.

1

Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267.

746

background image

SFS 1995:453

En handling som strider mot andra stycket skall vid tillämpning av

marknadsföringslagen (1995:450) anses vara otillbörlig mot konsumenter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG

Ingvar Paulsson
(Civildepartementet)

747

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.