SFS 1996:851 Lag om ändring i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 1996:851 Lag om ändring i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker
SFS 1996_851 Lag om ändring i lagen (1978_763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser
om marknadsföring av alkoholdrycker;

SFS 1996:851
Utkom från trycket
den 20 augusti 1996

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1978:763) med

vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker skall ha följande
lydelse.

2 §2 Med hänsyn till de hälsorisker som är förbundna med bruk av
alkohol skall särskild måttfullhet iakttas vid marknadsföring av alkohol-
drycker. Därvid gäller särskilt att reklam- eller annan marknadsförings-
åtgärd inte får företas som är påträngande eller uppsökande eller som
uppmanar till bruk av alkohol.

Vid marknadsföring av alkoholdrycker får inte användas kommersiella

annonser i ljudradio- eller TV-program. Detta gäller även för sådana TV-
sändningar över satellit som omfattas av radio- och TV-lagen (1996:844).

Vid marknadsföring av spritdrycker, vin eller starköl får inte användas

kommersiella annonser i periodiska skrifter eller andra skrifter på vilka
tryckfrihetsförordningen är tillämplig och som med avseende på ordningen
för utgivningen är jämförbara med periodiska skrifter. Detta gäller dock
inte i fråga om skrifter som tillhandahålls endast på försäljningsställen för
sådana drycker.

3 §3 En handling som strider mot 2 § skall vid tillämpningen av 4, 14 och

19 §§ marknadsföringslagen (1995:450) anses vara otillbörlig mot kon-

sumenter. En handling som strider mot 2 § andra stycket kan medföra
marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 22-28 §§ marknadsfö-
ringslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

På regeringens vägnar

LEIF BLOMBERG

Ingvar Paulsson

(Civildepartementet)

1

Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96: KU29, rskr. 1995/96:296.

2

Senaste lydelse 1992:1359.

3

Senaste lydelse 1995:453.

1348

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.