SFS 1996:940 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 1996:940 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)
SFS 1996_940 Lag om ändring i alkohollagen (1994_1738)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:940
Utkom från trycket
den 22 oktober 1996

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 10 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om alkohollagen (1994:1738)
dels att 2 kap. 1 § och 11 kap. 2 § skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 1 a §, av följande

lydelse.

2 kap.

Tillverkning m.m.

1 § Sprit och spritdrycker får inte tillverkas utan tillstånd (tillverknings-
tillstånd).

Apparat som uppenbarligen är ägnad för tillverkning av sprit (des-

tillationsapparat) och del till sådan apparat (apparatdel) får endast tillverkas
för, överlåtas till eller innehas av den som har tillstånd enligt denna lag att
tillverka sprit eller spritdrycker.

Vad som sägs i andra stycket gäller inte om Alkoholinspektionen har

medgivit undantag från kravet på tillstånd. Ett sådant medgivande får ges
tills vidare eller för viss tid och får återkallas om förhållandena föranleder
det.

1

Prop. 1995/96:205, bet. 1996/97:SoU3, rskr. 1996/97:6

1488

background image

SFS 1996:940

10 kap.

1 a § Den som tillverkar, överlåter eller innehar destillationsapparat eller

apparatdel i strid med 2 kap. 1 § andra stycket döms till böter eller fängelse
i högst ett år.

11 kap.

2 § Har sprit eller alkoholdrycker olovligen tillverkats skall även destilla-
tionsapparater, apparatdelar och redskap som har använts vid tillverk-
ningen, råämnen som uppenbarligen varit avsedda för tillverkningen och
beredningen samt kärl och emballage som varorna har förvarats i, förklaras
förverkade. Likaså skall förråd av renings- och filtreringsmedel vilka
uppenbarligen avsetts för rening eller filtrering av olovligen tillverkad sprit
förklaras förverkat.

Destillationsapparater och apparatdelar som har varit föremål för brott

enligt 10 kap. 1 a § eller värdet därav samt utbyte av sådant brott skall för-
klaras förverkade.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1996.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1489

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.