SFS 1996:1158 Lag om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 1996:1158 Lag om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
SFS 1996_1158 Lag om ändring i lagen (1961_181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1158
Utkom från trycket
den 10 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk
sprit m.m.;

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1961:181) om för-

säljning av teknisk sprit m.m.

dels att 10 a § skall upphöra att gälla,
dels att 1 §, 5 § 3 mom., 5 a-5 c, 7, 9 a och 13 §§ skall ha följande lydel-

se.

1 §2 Med teknisk sprit förstås sprit som är avsedd att användas för

tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål
och som är hänförlig till tulltaxenr 22.07 eller 22.08 B. 1 eller B. 2 tull-
taxelagen (1987:1068).

Med alkoholhaltigt preparat förstås vara som innehåller mer än 1,8 vikt-

procent etylalkohol och som inte är hänförlig till tulltaxenr 22.03-22.07 el-
ler 22.08 B.l eller B. 2 tulltaxelagen och inte heller är sådant läkemedel,
som omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

Beteckning i denna lag har samma betydelse som i alkohollagen

(1994:1738).

Bestämmelser om tillverkning av sprit och om handel med alkohol-

drycker finns i alkohollagen (1994:1738).

5 §
3 mom.
3 För försäljning av teknisk sprit från apotek gäller bestämmel-
serna i 5 a-c §§.

1

Prop. 1996/97:27, bet, 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58.

2

Senaste lydelse 1994:1741. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 1994:956.

2212

background image

SFS 1996:1158

5 a §4 Teknisk sprit får säljas eller annars lämnas ut från apotek, förutom
till annat apotek, endast efter ordination eller beställning av den som enligt
vad regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket
föreskriver är behörig att förordna eller beställa sådana varor.

Ordination av teknisk sprit får inte avse annat än utvältes bruk eller des-

infektion av instrument. Beställning får inte avse annat än utvältes bruk,
desinfektion av instrument eller laboratorieändamål i beställarens yrkes-
utövning.

Spriten får inte lämnas ut, om särskild anledning finns att anta att den är

avsedd för annat ändamål än som sägs i andra stycket.

5 b §5

6

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedels-

verket får besluta om ytterligare föreskrifter om försäljning av teknisk sprit,
om det behövs för att förhindra missbruk.

5 c § Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd begränsat eller dragit
in en läkares eller en tandläkares behörighet att förskriva teknisk sprit
enligt 9 eller 10 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och
sjukvårdens område får sådan teknisk sprit på ordination av läkaren eller
tandläkaren inte lämnas ut. Detsamma gäller när Veterinära ansvarsnämn-
den dragit in eller begränsat en veterinärs behörighet att förskriva teknisk
sprit.

7 §7 Teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat får inte säljas eller lämnas
ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att användas i
berusningssyfte. Detsamma gäller i fråga om att hjälpa någon att skaffa

sådana medel.

9 a §8 Den som bryter mot 5 a § första eller tredje stycket döms till
böter. Motsvarande gäller om någon lämnar ut teknisk sprit i strid med
5 c § .

13 §9 Begår någon brott som avses i 9-11 §§ skall, om det inte är uppen-

bart oskäligt, hos honom befintliga förråd av teknisk sprit och alkohol-
haltiga preparat liksom kärl och emballage samt renings- och filtre-
ringsmedel förklaras förverkade. Detsamma skall gälla redskap som
använts i fall som avses i 10 §. Förverkande av teknisk sprit och alkohol-

haltigt preparat kan även ske hos den som enligt 14 § andra stycket andra

meningen är fri från ansvar.

Förverkad egendom tillfaller staten.
Den som har begått ett brott som avses i första stycket skall, om det inte

är uppenbart oskäligt, dömas att betala skatt med 75 kronor per liter för
teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat som varit föremål för brottet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

4

Senaste lydelse 1994:956.

5

Senaste lydelse 1994:956. �ndringen innebär att första och andra styckena upphävs.

6

Senaste lydelse 1994:956.

7

Senaste lydelse 1994:956.

8

Senaste lydelse 1994:956.

9

Senaste lydelse 1994:956. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

2213

background image

SFS 1996:1158

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

2214

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.