SFS 2003:166 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2003:166 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)
030166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 24 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 11 § och 6 kap. 5 § alkohol-

lagen (1994:1738) samt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
serna till lagen (2001:414) om ändring i nämnda lag skall ha följande ly-
delse.

4 kap.

11 §

2

Vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller mer än 15 vo-

lymprocent alkohol till konsumenter får inte användas kommersiella annon-
ser i periodiska skrifter eller andra skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen
är tillämplig och som med avseende på ordningen för utgivningen är jämför-
bara med periodiska skrifter. Detta gäller dock inte i fråga om skrifter som
tillhandahålls endast på försäljningsställen för sådana drycker.

6 kap.

5 §

3

Den som har serveringstillstånd får köpa spritdrycker, vin och starköl

som behövs för rörelsen endast av den som har rätt att bedriva partihandel
med varan eller av detaljhandelsbolaget. Den som enbart har tillstånd för
servering i slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle eller under en enstaka tids-
period får dock göra motsvarande inköp endast hos detaljhandelsbolaget.

2. Partihandelstillstånd, som före ikraftträdandet har meddelats annan än

den som avses i 4 kap. 1 § första stycket i dess nya lydelse, skall efter ikraft-
trädandet fortfarande gälla, dock längst till utgången av år 2005. Härvid gäl-
ler 7 kap. 1 § tredje stycket och 4 § samt 8 kap. 1 § i paragrafens lydelse före
ikraftträdandet. Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter om sådana till-
stånd i Statens folkhälsoinstituts register.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2003 i fråga om 4 kap. 11 § och i öv-

rigt den 1 juli 2003.

1 Prop. 2002/03:87, bet. 2002/03:SoU16, rskr. 2002/03:152.

2 Senaste lydelse 1999:1001.

3 Senaste lydelse 2001:414.

SFS 2003:166

Utkom från trycket
den 7 maj 2003

background image

2

SFS 2003:166

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.