SFS 1998:511 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 1998:511 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)
980511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om i alkohollagen (1994:1738)

dels

att 1 kap. 1 § och 4 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 12 kap. 8 a §, av följande

lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag gäller tillverkning och införsel

av alkoholdrycker och han-

del med sådana varor. Lagen gäller också tillverkning av sprit.

Bestämmelser om införsel och försäljning av teknisk sprit finns i lagen

(1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

Föreskrifter om marknadsföring av alkoholdrycker finns, förutom i denna

lag, även i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av
alkoholdrycker.

4 kap.

2 §

Spritdrycker, vin och starköl får föras in till landet endast av den som

har tillverknings- eller partihandelstillstånd avseende sådana varor.

Utöver vad som anges i första stycket får spritdrycker, vin och starköl

föras in

1. av den som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen (1994:1547) om tullfri-

het m.m.,

2. av resande som har fyllt 20 år eller person, som utför arbete på trans-

portmedel och som har uppnått nämnda ålder, för eget eller familjens bruk
eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs personliga
bruk

,

3. som proviant på fartyg eller luftfartyg enligt särskilda bestämmelser

,

4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har fyllt 20 år och som flyttar till Sverige, om dryckerna är avsedda för
dennes eller dennes familjs personliga bruk, och

5. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryckerna genom arv eller

testa-

mente, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga
bruk.

1

Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312.

SFS 1998:511

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

2

SFS 1998:511

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Spritdrycker, vin och starköl som medförs som proviant på järnvägståg i

internationell trafik, får föras in i den utsträckning som krävs för servering av
passagerare under tågets färd inom landet.

12 kap.

8 a §

Tullmyndighet får ha terminalåtkomst till uppgifter om tillverknings-

och partihandelstillstånd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 2 § andra stycket 4 och 5 skall tillämpas i fråga

om drycker som kommit in i landet efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.