SFS 2020:876 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2020:876 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)
SFS2020-876.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Utfärdad den 29 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622)
ska ha följande lydelse.

7 kap.
3 §
3 Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande
preparat till konsumenter får kommersiella annonser inte användas i tv-
sändningar, beställ-tv eller ljudradiosändningar.

En leverantör av en videodelningsplattform får inte tillhandahålla sådana

kommersiella annonser som avses i första stycket före, under eller efter
användargenererade videor eller tv-program på plattformen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16.
2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa-
tionssamhällets tjänster.
3 Senaste lydelse 2019:345.

SFS

2020:876

Publicerad
den

3 november 2020

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.